Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/245

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

235

Krabbe.

for ikke at kunne magte den vanskelige Situation og fremkaldte en Pirrelighed og Bitterhed, der ofte fik Udseende af Partiskhed og lod ham tabe Herredømmet baade over sig selv og hele Stillingen. Der er alligevel ingen Tvivl om, at det selv da var hans ærlige og redelige Vilje at være upartisk.

Enhver, der har fulgt det politiske Liv i hine Dage, vil gjemme paa Minder om Situationer, i hvilke Krabbe er optraadt yderst uheldig, saaledes den Gang han lod Tauber rette sit hensynsløse Angreb paa den slesvigske Embedsstand, og da han, forvirret af hele Situationen, lod sig henrive til uden fornuftig Anledning at rømme Tilhørerpladsen for første Gang i vort parlamentariske Liv. Men enkelte smukke Minder vil man ogsaa have bevaret, og da ikke mindst det, da han, fornærmet af Bille, der lod sig henrive af Debattens Hede, først sympatetisk hævdede sin værgeløse Stilling ligeoverfor Angrebet og derefter, da Bille resolut tog sig i det og gjorde en Undskyldning, paa en ligefrem smuk og tiltalende Maade modtog Undskyldningen og slettede alt ud.

Ogsaa i en anden Henseende var der væsentlige Mangler ved Krabbe som Formand: han greb ikke tilstrækkelig ledende ind i Begivenhederne udenfor Møderne, og det bliver dog et Krav, man i Længden vil stille til en virkelig Formand.

Alle disse Mangler ere i Tidens Løb tildels blevne afhjulpne. Han er bleven Herre over den formelle Side; nu sidder han som en Spartaner paa sin Plads, tilsyneladende uberørt af alt, hvad der pulserer omkring ham af Lidenskab og Had, nu, da han tildels har faaet Bugt med sit Temperament, beskylder ingen ham for Partiskhed, og nu griber han ogsaa mere ledende ind i Sagernes Gang udenfor Møderne.

Er Krabbe da nu en dygtig Formand? Ja — og Nej. Han er en dygtig Formand, forsaavidt som han lægger alt godt til Rette for det daglige Arbejde, og som han, naar han faar Tid til at sunde sig, kan gribe det rigtige og opfylde Tingets ydre Pligter paa en smuk og værdig Maade. Se, det er jo i og for sig fortræffeligt, men er det nok?

Saa meget er vist, en vigtig Egenskab mangler han, maaske den vigtigste, for at styre Danmarks Folkething, og det er den, at begrænse Debatten. Det kan Krabbe ikke. Han har Hoved-