Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/246

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

236

Krabbe.

skylden for, at vi ere havnede i et endeløst Væv af Snak, og at det, som ethvert andet Onde, breder sig værre og værre, eftersom Aarene gaa. Det er mærkeligt i denne Henseende at iagttage ham. Han har altid et fint Øre for, naar der skejes ud, og han paataler det næsten altid betimelig, men derved bliver det. Ingen bryder sig en Smule om Advarslen, og trods denne kjører man paa den roligste og mageligste Maade henad den forbudne Vej. Det gjentager sig Gang efter Gang med en sørgelig Ensformighed. Hr. Krabbe synes, naar han har givet Advarslen og maaske nok engang svagt gjentaget den, at henfalde i en fortvivlet Ro, hvor han lader alt passere.

Hvori ligger da hans Fejl? Ja, der er blevet tillagt Krabbe mere „Rygrad” og en kraftigere Karakter end Liebe; men det er vist en stor Fejltagelse. Krabbe kan være stædig og kan vise Karakter i Smaating; men han har ikke den Karakterens Sejghed, der igjennem langsomme og vedholdende Brydninger fører til Maalet. Krabbe er ikke Karakter hver Dag eller til alle Tider, ligeoverfor den daglige Sejgpinen bliver han et bøjeligt Siv.

Endvidere kan det med Rette bebrejdes Krabbe, at han ikke altid er taktfuld, og at han har et paafaldende svagt Øre for den gode Tone i Debatten. Det er bleven en staaende Talemaade hos ham, at han ikke har hørt det eller det, da han ellers vilde have paatalt det, og at han næppe tror, at det kan være sagt saaledes. Desværre er Rigsdagstidenden altfor ofte et daarligt Vidne imod hans Øren.

Endelig har Krabbe en sjælden Ubehjælpsomhed i at udtrykke sig, naar han uden Forberedelse skal sige noget. Det bliver da enten ren Orakeltale, som enhver kan fortolke efter Behag, eller ligefrem ikke tit at finde ud af. Faar han derimod Lov til at forberede, hvad han vil sige, kan han forme sin Tanke baade smukt og klart; men veltalende bliver Krabbe dog aldrig.

Kan det saaledes omtvistes, om Krabbe er en dygtig Formand eller ikke, saa er der paa den anden Side et Spørgsmaal, om vi have nogen, der vilde være bedre. Krabbe er i ethvert Tilfælde en saare præsentabel Formand, og udadtil repræsenterer Krabbe vistnok i enhver Henseende tilfredsstillende.