Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/247

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

237

Krabbe. — Leth.

Demokraten Krabbe fører et yderst despotisk Regimente som Formand. Alle hans underordnede skjælve for ham, og han skal være meget lunefuld og langtfra altid urban i sin Optræden imod Funktionærerne. Han kjører med Diktatortøjler, og hans Anordninger, skjønt de vistnok tit ere af tvivlsomt Værd, lystres blindt — en Tid; ti ogsaa her mærkes Karakterslappelsen.

Af borgerlige Livsstillinger har Krabbe været Overretsprokurator i Kjøbenhavn, derefter Birkedommer paa Fejø, og nu er han By- og Herredsfoged samt Borgmester i Grenaa. Man vil vide, at hans nærmeste Ærgjerrighed skal være at blive Amtmand i Viborg med Residents paa Hald.

Krabbe er et godt Hoved og i det hele en dygtig Mand, der berettiget har Plads paa Thinge. Han er en ren og pletfri Karakter og uden al Tvivl en varm og oprigtig Fædrelandsven. Han indtager en betydningsfuld, men saare vanskelig Plads; maatte han med Tiden lære at udfylde den helt, saa vil Fædrelandet tælle ham blandt sine bedste Sønner!

Kallundborgkredsen har tidligere været repræsenteret af: Kaptajn N. F. Jespersen, Etatsraads, Amtsforvalter Povelsen, Major Tuxen, Amtsfuldmægtig Øllgaard, Kaptain Suenson, Møller J. J. Nielsen, Birkedommer Eberlin og Landmaaler Reinh. Jensen.


Leth.

Overretsprokurator i Kjøbenhavn. Født den 27. April 1825.


Da Venstres første Stormløb vare tilbageslaaede, og Partiet spaltedes i to Lejre, altsaa i 1875, modnedes en spirende Erkjendelse af, at det gjaldt om for Partiet at skaffe sig en intelligent Tilgang. Blikket fæstedes da paa Mænd som Dr.phil. Jessen, Etatsraad Juel, Cand. theol. Harald Holm, Cand. jur. Hørup og Overretsprokuratorerne Lassen og Leth. Ved