Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/256

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

246

R. Nielsen.

R. Nielsen.

Højskoleforstander i Hammerum. Født den 9. Decbr. 1840.


I Hammerum ved Herning findes en Folkehøjskole, der ledes af den nuværende Folkethingsmand for Ringkjøbing Amts fjerde Valgkreds, R. Nielsen.

Da den skikkelige Gaardmand P. Nielsen, der i mange Aar repræsenterede Kredsen, i 1879 vægrede sig ved at modtage Gjenvalg, maatte denne udprægede Venstrekreds se sig om efter en paalidelig Venstrekandidat, og Blikket faldt da paa Højskoleforstander R. Nielsen, der var ganske ukjendt udenfor Herningkredsen, men nok havde taget livlig Del i den lokale Agitation og særlig bekæmpet den moderate Venstreretning, som der paa Egnen repræsenteredes af Folkethingsmand Th. Nielsen. Paa Valgtribunen havde R. Nielsen, Redaktøren af „Vejle Amts Folkeblad”, Th. Nielsens trofaste Adjutant, A. K. Jensen til Modkandidat, men slog ham med 695 Stemmer imod 497.

Ved Valget den 24de Maj naaede Jensen saa langt ind paa Livet af ham, at der kun var 5 Stemmers Forskjel. Der fremkom Protest imod Valget, og dets Anerkjendelse udsattes, men inden der blev taget en endelig Bestemmelse, kom Valgdagen den 26de Juli, og her sejrede Nielsen med en betydelig Overvægt.

R. Nielsen har saaledes kun siddet et Par Aar i Folkethinget, og han har ikke havt Lejlighed til at gjøre sig særlig bemærket. Han hører Bergs Gruppe til med Hud og Haar og lystrer Parolen som en veldisciplineret menig.

Dog en Gang forsøgte han at manøvrere paa egen Haand, men det mislykkedes sørgelig. Det var da Forslaget var fremme om Pension til Professor Berggrens Enke. R. Nielsen havde da fundet ud, at hun fik for høj en Pension i Forhold til de Indtægter, mangen Familie havde her i Landet, og fra sit flade og smaalige Standpunkt argumenterede han med en Sejghed, der kun blev overgaaet af hans Grundes Svaghed. Han led da ogsaa et afgjørende Nederlag.