Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/257

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

247

R. Nielsen. — Th. Nielsen.

Ogsaa ved andre Lejligheder f. Eks. ved Hærlovens Drøftelse har han talt, men han har aldrig lagt særlige Evner for Dagen. Han synes nærmest at være et Udtryk for en forskruet Højskoledannelse med al den Uklarhed og Umandighed, der i vore Dage saa ofte følger med dette Standpunkt. Hverken den ærede Rigsdagsmands Person eller Meninger gjør noget sympatetisk Indtryk, og han hører ikke til de Politikere, der give gode Løfter for Fremtiden. Dog i Dommen herover kan der fejles, navnlig naar man betænker, at Nielsen kun er 40 Aar gammel og kun har en toaarig Rigsdagsvirksomhed at øse Erfaring af. Tiden kan maaske gjøre ham habil, det staar i al Fald til at haabe.

Herningkredsen har tidligere været repræsenteret af: Landinspektør Fløe, Gaardejer P. Knudsen, Gaardmand S. Pallesen Fløe, Baron Blixen-Finecke, Stiftsamtmand Trampe og fornævnte P. Nielsen.


Th. Nielsen.

Avlsbruger og Skolebestyrer i Herning. Født den 13. Novbr. 1838.


Vejlekredsen satte i mange Aar Pris paa en standsmæssig Repræsentation og sendte saadanne Mænd som Orla Lehmann. Professor Fr. Hammerich og Hofjægermester Carlsen ind paa Thinge. Ak, hvor forandret! Nu synes Hr. Th. Nielsen at skulle blive livsvarig Besidder af denne af Naturen saa rigt udstyrede Valgkreds.

Th. Nielsen var i Tredserne en skikkelig og upaaagtet Skolelærer paa det jydske Hedestrøg, ukjendt af alle — nu kjende alle ham. Han er udgaaet af en ret velhavende Gaardmandsfamilie og har saavel i sit Ydre som i sit Sprog og sit Tankesæt bevaret Afstamningens Ejendommeligheder.

De boglige Sysler skal tidlig have lokket den begavede Dreng, og han blev en flink Seminarist og i en ung Alder Skolelærer. Men indenfor Vadmelskoften bankede et ærgjerrigt