Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/265

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

255

Olsen.

mand hørte til de største Komikere, vort politiske Liv har frembragt, og en dygtigere Mand til at tale „sort”, kulsort, kan næppe opvises. Ikke desto mindre valgtes han 1872, 1873 og 1876 og drev det endog til 1140 Stemmer. Men pludselig blegnede hans Stjerne. Ved Valget den 3. Januar 1879 var der 4 Kandidater fremme, og Christensens 1140 Stemmer vare nu svundne ind til — 7, siger og skriver syv.

Den nuværende Repræsentant, Olsen, sejrede med 647 Stemmer over sine tre Modkandidater og var altsaa bleven Lovgiver. Man har imidlertid kun mærket saare lidet til ham, og han har vist næppe talt en eneste Gang. Heller ikke i Udvalgene gjør han sig gjældende.

Han er en høj net Bondemand med et ret tiltalende Ydre, en Mand, hvis Fremtræden i ingen Henseende vækker Opmærksomhed. Han gjør nærmest et beskedent og tilbageholdende Indtryk, og han har Ord for at være en ganske vel begavet Mand og er retskaffen og brav.

Han hører vistnok til de Repræsentanter, der behøve lang Tid til at finde sig tilrette paa Rigsdagen. Derpaa tyder ogsaa det Partistandpunkt, han indtager; ti han hører til de „Udtraadte”, den uklareste og uforstaaeligste Partifraktion paa Rigsdagen. Manden skal iøvrigt være moderat af Anskuelser. Han er allerede over 50 Aar; nogen frodig Rigsdagsgjerning er derfor næppe at vente af saa gammel en Lærling.

Ved Valget den 24. Maj slog han med et stort Overtal sin Højremodkandidat. M. C. Christensen var atter fremme, men ogsaa de 7 havde nu forladt ham; han fik nok slet ingen Stemmer.

Sæbykredsen har, foruden ovennævnte Repræsentanter, sendt følgende Mænd ind i Folkethinget: Godsforvalter Theilmann, Skolelærer Rasmus Sørensen, Birkedommer Gad, Skolelærer Schou, Kaptajnløjtnant J. A. Recke, Gaardmand Niels Nielsen og Dyrlæge Mørck. Olsen er saaledes den 10de Rigsdagsmand, Kredsen har.