Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/266

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

256

Paulsen.

Paulsen.

Kaptajn i Marinen, Kjøbenhavn. Født den 12. Marts 1838.


Folkethingsmanden for Kjøbenhavns 8de Valgkreds (Kristianshavn) er Kaptajn i Flaaden og regnes blandt vore dygtigere Søofficerer. Han er en af Heltene fra Helgoland og deltog med megen Bravur i denne for vor Marine saa hæderlige Kamp. Som Adjutant hos Chefen paa „Jylland” havde han sin Plads paa Kommandobroen og paa dette udsatte Sted bevarede han megen Ro og Koldblodighed under Slaget. End ikke, da Raaberen blev skudt ud af Haanden paa ham, tabte han Fatningen, og hans Stemme fik ikke den mindste vibrerende Klang. Ligesom samtlige hans Kammerater hævdede han hin Dag den danske Sømandsstands Lov for Mod, Uforfærdethed og Sømandsdygtighed.

Paulsens politiske Debut var derimod mindre tiltalende. Kristianshavnskredsen havde i mange Aar været repræsenteret af den brave Kommandør J. C. Tuxen, og skjønt denne efterhaanden var bleven svagelig og der flere Gange var Tale om, at han vilde trække sig tilbage, vedblev han dog sin Rigsdagsgjerning og udfyldte den med al Honnør.

Da Folkethinget i Slutningen af 1878 opløstes paa det vestindiske Spørgsmaal, var der atter Tale om, at Tuxen muligvis vilde trække sig tilbage, men inden nogen definitiv Bestemmelse derom var truffen, annoncerede Kaptajn Paulsen sin Kandidatur og begyndte at udfolde en levende Agitation i Kredsen for sit Valg.

Sligt tog sig ikke godt ud ligeoverfor en ældre, særdeles dygtig og særdeles hæderlig Kammerat, og Paulsen fik af den Grund straks Misstemning imod sig i mange Kredse. Dertil kom, at man kun kjendte Paulsen som en dygtig Søofficer og som en industrielt anlagt Mand, men som Politiker havde man intet Kjendskab og egentlig talt heller ingen rigtig Fidus til ham.

Da derfor Tuxen trak sig tilbage og Kaptajn i Flaaden P. F. Gjødesen meldte sig, mødte han langt mere Sympati