Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/267

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

257

Paulsen.

hos den største Del af Pressen, fordi han, der ogsaa var en meget dygtig Søofficer og var kjendt som en habil Borgerrepræsentant og en paalidelig Højremand havde oppebiet et passende Tidspunkt til at fremtræde paa.

Paa de afholdte Valgmøder udtalte Paulsen sig imidlertid med al ønskelig Klarhed i Højreretning, og Enden paa Kampagnen blev, at Paulsen nærmest ved Hjælp af de smaa slog Gjødesen paa Valgdagen med 441 Stemmer mod 232. Det var i det hele et meget ringe Antal Stemmer, der blev afgivet, ikkun 673 af 2188, altsaa kun lidt over 30 pCt., men Sligt er jo karakteristisk i Kjøbenhavn, især hvor kun to Højrekandidater staa imod hinanden.

Det var saaledes under noget trykkende Forhold, at Paulsen kom ind paa Rigsdagen, og det er rimeligt at antage, at disse Forhold igjen have indvirket en Del paa hele hans Optræden i Tiden fra 3die Januar 1879 og til Opløsningen den 7de Maj 1881. Han sluttede sig vel til Højrepartiet i Folkethinget og stod fast i de store Kampspørgsmaal; men udenfor disse sporedes der af og til en noget udskejende Tendents, som kun er forenelig med en fast Partiorganisation, naar Afvigelserne anmeldes for Partiet, hvad nok ikke altid skete.

Nogen urokkelig Fidus til Paulsen i tilspidsede Situationer havde man ikke, man frygtede hans Tilbøjelighed til at agere og hans Vindskibelighed, men det kan nok være, man i den Henseende gjorde ham nogen Uret. Nu, da han ved de sidste Valg fik hele Kredsens Tilslutning og endog en stor Del af Gjødesens Stillere paa sin Side, tør det antages, at han fremtidig vil tone et klart Flag, idet han nu er frigjort for det Tryk, der hvilede paa ham fra det første Valg.

Paulsen taler gjerne og tager ofte Del i Forhandlingerne. Han kan tale ganske godt og flydende; men Sproget former sig tidt ubehændig under hans Behandling, saa at der fremkommer lidt fortvivlede Vendinger. Han er vistnok et godt Hoved, han er energisk og villiestærk; men han er ikke let at komme tilbunds i. Om hans varme og oprigtige Fædrelandssind er der dog kun en Mening, og vort Forsvar vil altid i ham have en dygtig og energisk Forsvarer.