Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/268

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

258

Paulsen. — J. Pedersen.

Paulsen er virksom af Naturen og har taget sig meget af sin Kreds ogsaa udenfor Rigsdagsgjerningen. Derved bliver han naturligvis fastere i Kredsen, og det kan man kun glæde sig over, jo mere klart og utvetydigt hans Højrestandpunkt træder frem. Han er endnu en ung Mand, der kan have en lang politisk Bane for sig, og hans Virkelyst, hans Ærgjerrighed og hans Klogskab ville nok yde hans Sympati for den gode Sag en saa stærk Støtte, at den bliver usvigelig.

Kristianshavnskredsen har, foruden af J. C. Tuxen og Paulsen, været repræsenteret af Gehejmeetatsraad Fenger, Kaptajnløjtnant N. E. Tuxen og Tømmermester Kayser.


J. Pedersen.

Redaktør af Venstrebladet „Fyens Tidende” i Odense. Født den 18. Jan. 1841.


Navnet Pedersen eller Petersen har altid været stærkt repræsenteret paa Danmarks Rigsdag, og af og til have Indhavere af Navnet tillige været Indehavere baade af Dygtighed og Betydning. Det er dog i Øjeblikket ikke Tilfældet for Folkethingets Vedkommende. Her sidde 5 Pedersener, men Ingen af dem kan kaldes særlig dygtig eller særlig indflydelsesrig, Alle ere de derimod meget hæderlige og brave Mænd.

Den mest fremtrædende af dem er J. Pedersen, der repræsenterer Assenskredsen og iøvrigt er Redaktør og udgiver af det moderate Venstreblad „Fyens Tidende”. Han er dog kun en jævn Mand paa alle Omraader: jævnt begavet, jævnt dygtig, jævnt virksom og jævnt skikkelig.

Han havde oprindelig viet sig til Skolelærergjerningen, men da det politiske Liv ret fik Magt paa Fyen, og man etablerede Venstrebladet i Odense, blev Pedersen, efterat et andet Forsøg var mislykket, udset til dets Redaktør. Som saadan blev han jo straks en Mand af Betydning, der stilede efter Rigsdagsvirksomheden, og allerede den 14. Novbr. 1873