Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/269

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

259

J. Pedersen.

stod han paa Valgtribunen i Assens imod N. Andersen. Pedersen faldt, men fik en særdeles respektabel Minoritet.

Ved næste Omgang, den 25de April 1876, sejrede derimod Pedersen med 711 Stemmer imod 608.

Højre i Kredsen gjorde alt for at organisere sig saa kraftigt, at det ved næste Valg kunde aftvætte Nederlaget, og virkelig slog ogsaa Redaktør Hjort-Lorenzen den 3die Januar 1879 Pedersen med 742 Stemmer imod 730. Men Valget blev af lidet betydende Grunde kasseret, og ved Omvalget den 16de April 1879 sejrede da atter Pedersen med 977 Stemmer imod 895.

Denne Sejr skyldtes nok en noget fedtet Agitation fra Pedersens Side; han skal være gaaet fra Hus til Hus og med gyldne Løfter og en just ikke hensynsfuld Omtale af sin Modkandidat faaet et Flertal til at anerkjende sin Fortræffelighed. Man er i det hele tilbøjelig til at karakterisere Pedersens Bestræbelser for at holde Kredsen som ikke altid værende af den nobleste Art.

Ved Valget den 24. Mai lagde Høire megen Ubehændighed og Mangel paa Sammenhold for Dagen, hvilket skaffede Pedersen en let Sejr, men ogsaa den 26. Juli sejrede Pedersen med stor Overvægt.

Hans Blad i Odense er ganske godt redigeret og har ofte indeholdt gode og læseværdige Artikler. Navnlig den store Fejde om Dr. Brandes' Valg udfægtedes der. Det hører til de Venstreblade, hvis Ord tillægges mest Betydning.

Pedersen vil aldrig som Politiker komme til at spille nogen fremragende Rolle, men han vil paa den anden Side heller ikke blive nogen saa daarlig eller skadelig Rigsdagsmand, at man særlig skulde ønske ham afløst. Tværtimod vil han snarest blive henregnet til de medgjørlige og fordragelige.

Assenskredsen har foruden af N. Andersen og J. Pedersen været repræsenteret af Gaardmand H. Dinesen, Postmester Ove Thomsen, Prokurator Ettrup, Pastor C. E. Møller, Justitsraad Buchwaldt og Kammerherre Fallesen.