Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/279

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

269

Chr. Ravn. — N. F. Ravn.

Ravn er en Mand paa 37 Aar og kan saaledes have en lang Fremtid for sig, som gjerne kan blive frugtbringende, hvis hans Vilje vil støtte hans Evner. I Øjeblikket er han en Skolemester mere i Tinget, og slet ikke andet. Flittig og omhyggelig skal han imidlertid være, og hans personlige Fremtræden er ret frisk og vindende.

Thisted Amts fjerde Valgkreds har i Folketinget tidligere været repræsenteret af Pastor Bagger, Proprietær Knudsen, Gaardejer Østergaard, Prokurator Calundan, Proprietær Hasselbalch, Kammerraad Bonne, Kjøbmand Wøller, Byfoged Schjørring og Gaardejer Chr. Nielsen.


N. F. Ravn.

Krigs- og Marineminister, Kommandør i Flaaden. Født den 18. Juni 1826.


Den nuværende Krigs- og Marineminister har i forholdsvis kort Tid vundet sig et anset politisk Navn. Han var en særdeles flink Søofficer med omfattende Kundskaber paa flere Omraader, og han havde indenfor sin Stand erhvervet sig et meget agtet Navn baade som praktisk Søofficer og som Lærer ved Søofficersskolen. Han var derhos anset for et godt og klart Hoved, en flittig Mand med forskjelligartede Interesser og en ganske ualmindelig elskværdig Personlighed. Det var saaledes et meget ærefuld Stilling, han indtog i Etaten, og hans Vej syntes snorlige anvist, indtil den famøse Aldersgrænse sagde sit ubønhørlige: „Stop!”

Da skete der pludselig Noget, man sket ikke havde tænkt paa og endnu mindre ventet. En Dag bragte den gamle „Berlingske" Meddelelse om, at Kaptajn i Søetaten N. F. Ravn var udnævnt til Marineminister i Ministeriet Holstein. Denne Udnævnelse vakte megen Forbavselse udenfor Etaten, fordi Ravn var saa lidet bekjendt, men ogsaa i selve Etaten fremkaldte den Overraskelse; thi vel vidste man, at Ravn med sin Indsigt i og sin varme Kjærlighed til sit Fag vilde kunne repræsentere Marinen