Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/280

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

270

N. F. Ravn.

paa en meget tilfredsstillende Maade og endog blive en dygtig Fagminister; men Anlæg eller Interesser for den egentlige politiske Gjerning havde man ikke sporet hos ham, og da det var under kritiske Forhold i Politisk Henseende, at Udnævnelsen faldt, frygtede man for, at der ogsaa vilde blive stillet politiske Krav, som Navn muligvis næppe kunde indfri. Det har vist sig, at denne Frygt var i høj Grad ubegrundet, og at det var et saare heldigt Valg, der her blev truffet; thi i egentlig politisk Forstand have vi næppe havt nogen dygtigere Marineminister en Ravn.

Det første Indtryk, man fik af den nye Minister, var ikke særdeles fordelagtigt. Han viste sig nemlig som en tung og noget ubehjælpsom Taler. Men om Ministeren end ikke kunde slaa oratoriske Kulbøtter, kunde han dog jævnt, sindigt og støt kæmpe for sin Stands berettigede Krav, og den sejge Sømands rolige og sindige Betragtninger lod sig ikke borteskamotere af flotte Vindpust.

Uden særlig Bravur, men iøvrigt med al Ære, gjennemgik Ravn det Holsteinske Felttog, og da Overkommandoen gik fra Holsteins Hænder over i Fonnesbechs i Sommeren 1874, beholdt Ravn sin Kommando, medens de fleste andre Generaler bleve afløste. Nu kom et Aars hidsige og uafbrudte Kampe, hvor Ravn var henvist til Defensiven, men efter det uafgjørende Slag med Fællesudvalget i Forsommeren 1875 maatte den nye Overkommando træde tilbage, denne Gang fulgt af alle Generalerne, ogsaa Ravn.

Han trak sig dog ikke tilbage til Privatlivet eller til sin Embedsgjerning. Han var nemlig som Minister valgt ind i Folketinget for Kjøbenhavns ottende Kreds, og var saaledes kaldet til at tage Del i den egentlige politiske Gjerning.

Kjøbenhavns ottende Valgkreds havde tidligere sendt Professor P. Pedersen, Jernstøber Lunde, Marineminister St. Bille, Pastor C. F. Gram, Redaktør C. V. Rimestad og Kaptajnløjtnant, Underfabrikmester P. G. Schønheyder ind i Folketinget. I 1869 valgtes Kommandør C. V. Schønheyder til Kredsens Repræsentant, og han holdt sig ved Valget i 1872. Hans Vaklende og uklare politiske Holdning, hans Koketteren med Venstre samtidig med, at han stemte med Højre, gjorde