Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/282

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

272

N. F. Ravn. — Chr. Rimestad.

lige Maade at tage Sagen paa, skal han have skaffet sig Adgang til ellers velbefæstede Venstrehjærter.

Lige saa vist som Højre, saaledes som Situationen nu er, maa ønske Ministeriet Estrups Forbliven, lige saa vist vil man til enhver Tid være glad ved at have en Marineminister som N. F. Ravn.


Chr. Rimestad.

Højesteretsassessor i Kjøbenhavn. Født den 22de Marts 1830.


Nuværende Højesteretsassor Chr. Rimestad har i over 20 Aar været Folketingsmand. Han valgtes første Gangs Nykjøbing paa Sjælland den 14de Juni 1861 imod Lehnsbaron Zytphen-Adeler, hvem han besejrede med 676 Stemmer imod 482. Da Valgperioden var udløben, stillede han sig i Kjøbenhavns første Valgkreds og valgtes her i 1864 baade til Rigsraadets og Rigsdagens Folketing. Siden har Rimestad uafbrudt repræsenteret Kjøbenhavns første Valgkreds, og de Forsøg, der have været gjorte paa at fortrænge ham, have været for intet at regne.

Det var i Nationalliberalismens gyldne Dage, at Rimestad kom ind i det politiske Liv, og han hørte ogsaa helt og holdent det den Gang saa mægtige Parti til. Og hvor kunde det være andet? Han var jo opdraget og udviklet under Paavirkning af de Mænd, der da førte an, han maatte dele deres ideale Livssyn, beundre deres Intelligents og tiltrækkes af deres Uegennyttighed, deres humane Aand og deres Karakters Renhed.

Endnu den Dag idag regner man Rimestad til de Nationalliberale, og man regner ham blandt Partiets bedste Mænd. Det skal ogsaa siges med fuld Sandhed, at en ædlere Type kan vanskeligt opvises. Han har været og han er Indehaver af alle Partiets gode og smukke Egenskaber, medens saagodtsom ingen af Lyderne klæbe ved ham; han er ikke myndig, ikke aandsfornem og ikke i nogen særlig Grad doktrinær, og han