Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/283

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

273

Chr. Rimestad.

kan, hvad ellers de Nationalliberale havde saa svært ved, taale Modstand og Modsigelse.

Derfor er Chr. Rimestad ogsaa i en ganske ualmindelig Grad agtet og afholdt paa Rigsdagen. Ja, underligt nok, dem, der maaske skjønne mindst paa ham, er hans gamle Partifæller, medens selv de krasseste Modstandere af de Nationalliberale bøje Hovedet i Ærbødighed, naar Rimestads Navn nævnes. Venstremændene nære synlig Sympati for Rimestad, og behandle ham i Reglen med en vis Hensynsfuldhed, og Godsejerpartiet paa Rigsdagen har vistnok mere Tillid til Rimestad end til nogen anden Højremand udenfor deres Parti.

Han indgyder overhovedet Tillid i en særegen Grad, baade ved sine Evner og ved sin Karakter, men navnlig derved, at man ved, at han er uden personlige Aspirationer, at han handler aldeles uegennyttigt og er fjærnt fra alle Ministerdrømme og deslige.

Derfor vakte det i alle Højrekredse en saa overordenlig Beklagelse, da man for en Tid siden fortalte, at Rimestad tænkte paa at trække sig tilbage. Det vil blive et overordenligt Tab for vort politiske Liv, hvis Rimestad trækker sig tilbage, og Enhver, der for Alvor har Interesse for det, maa ønske hans Deltagelse deri saa længe som mulig.

Rimestad vakte alt tidlig lyse Forhaabninger. Han blev i en meget ung Alder en særdeles flink Student, og tog, da han var 21 Aar gammel, en glimrende juridisk Embedseksamen. Der skal have været en Tid, da hans Venner mente, at han var særlig anlagt for den videnskabelige Gjerning; men selv attraaede han praktisk Syssel, og efter nogle Mellemstadier blev han ogsaa i en meget ung Alder Assessor i den kjøbenhavnske Overret. Denne Stilling udfyldte han med en af Alle anerkjendt Dygtighed og Nidkjærhed, indtil han for faa Aar siden avancerede op i Højsteret, hvor en Mand med hans Evner og Kundskaber utvivlsomt hører hjemme.

Hans Hu stod dog tidlig til politisk Virksomhed, hvilket sagtens skyldtes Paavirkning fra hans nu afdøde ældre Broder, den højtbegavede Redaktør C. V. Rimestad.

Det var i Folkethingets Blomstringstid, at Rimestad valgtes ind i Thinget, da der sad en Række geniale Mænd i det,