Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/284

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

274

Chr. Rimestad.

som hævede dets Anseelse og Virksomhed op til en Højde, der nu tager sig ligefrem svimlende ud. I hine Tider var det vanskeligere for et Talent at gjøre sig gjældende, end nu; men alligevel vidste den unge Overretsassessor at hævde sig en hæderlig Plads, og Mange ville endnu fra hine Dage mindes denne unge Mand og hans dygtige Indlæg i Datidens Debatter.

Efterhaanden voksede hans Indflydelse, og da tilmed den ene Aandens Stormand efter den anden forlod Arenaen, fulgte det af sig selv, at Rtmestad rykkede frem i første Geled. Da Højre i Folkethinget havde samlet sig til et Parti med Hall som Formand, blev i dennes langvarige Sygdomsforfald Rimestad Partiets midlertidige Leder, og da Hall helt trak sig tilbage, blev i det Forretningsudvalg, som Partiet havde nedsat, Chefsposten tildelt Rimestad. Enhver, der kjender en Smule til Forholdene for Tiden paa Rigsdagen, ved ogsaa, at Rimestad har en fremtrædende Betydning, og at baade Regeringen, Landsthinget, Venstre og Højre forstaa at værdsætte ham, og under vanskelige Forhold ofte lytte til hans Raad.

Rimestad er en udmærket begavet Mand og et ypperligt Hoved, og han er ogsaa flere Gange bleven betegnet et af Folkethingets „fineste” Hoveder. Han er en energisk Tænker, og hans medfødte logiske Sans er naturligvis bleven stærkt udviklet paa hans juridiske Livsbane. I Klarhed og Stringents staar han over de fleste, og Hr. Hørups fortvivlede Anstrengelser for at være Folkethingets Overlogiker faa ofte et kummerligt Udfald, naar han kæmper med Rimestad.

Han er en meget flittig Taler, og navnlig efter at Højrerækkerne ere blevne tyndede, kan man næsten høre ham daglig. Hans Veltalenhed er af en egen Art og falder ikke straks i Øjnene. Han har Foredraget i høj Grad imod sig, hans Organ er spidst og ikke velklingende, og han taler hakkende og ligesom ledende efter Ord. I Begyndelsen hører man derfor ikke med synderlig Interesse paa ham, men efterhaanden som hans Udvikling skrider frem og hans Argumentations Klarhed springer i Øjnene lytter man opmærksommere efter, og inden han slutter, har han Tilhørerne helt med sig, og i Reglen er det et overordenlig klart og meget vægtfuldt Indlæg, han afleverer.