Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/286

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

276

Rosen.

Rosen.

Kammerherre, Ejer af Henriksholm ved Vedbæk. Født den 9. Septbr. 1819.


Kammerherre Rosen, der repræsenterer Lyngbykredsen i Folkethinget, er en Mand paa 62 Aar. Han var i mange Aar slesvigsk Embedsmand, og lagde alt den Gang Interesse for det politiske Liv for Dagen. I sin Embedsvirksomhed vandt han Navn som en human, dygtig og retsindig Embedsmand, og han var personlig afholdt saavel af den Befolkning, med hvilken han kom i Berøring, som af sine danske Embedsbrødre. Han var derhos dansksindet og en sin Konge tro og hengiven Undersaat. Da Slesvig blev røvet fra os, hørte han til de Slesvigere, der valgte Danmark til sit Fremtidshjem, og han kunde ikke, saaledes som enkelte Medlemmer af Slægten, underordne sig Voldsherrernes Forskrifter.

Han kjøbte sig en lille Landejendom ved Vedbæk. Hans virksomme Natur kunde imidlertid ikke tilfredsstilles ved Landvæsenet alene, han maatte kaste sig over andre Felter, hvor han mente at kunne gjøre Nytte. Det var da navnlig den kommunale Gjerning, der først drog ham til sig; han blev hurtig et dygtigt og meget benyttet Medlem af de landkommunale Raad. Ved sin jævne og bramfri Optræden samt ved sin Hjælpsomhed og ihærdige Virken for Andre, vandt han snart Yndest og Agtelse hos den Befolkning, han færdedes imellem. Den politiske Gjerning lokkede ham imidlertid, og det blev hans Ønske at repræsentere sin egen Kreds i Folkethinget.

Denne Kreds — Kjøbenhavns anden — sendte Patrioten, Etatsraad Flor ind til den grundlovgivende Rigsdag, derefter valgtes Fabrikant J. C. Drewsen og saa Grev J. Raben, der besejrede Hother Hage. Derpaa blev Professor Kayser dens Repræsentant, først ligeoverfor Grev Tramp og senere, efter en haard Kamp, ligeoverfor Oberst Tscherning; nu fulgte Proprietær A. David, Orlogskaptajn O. Lütken, Dr. med. V. Rosen, Proprietær C. Holstein, Gaardejer P. Hansen og Redaktør C. V. Rimestad.