Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/287

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

277

Rosen. — Scavenius.

Kammerherre Rosen stillede sig første Gang den 20de September 1872. Der var den Dag fire Kandidater fremme, af hvilke P. Hansen fik det langt overvejende Antal Stemmer, medens Rosen fik færrest. Ved Valget i 1873 stillede han sig ikke; men den 25de April 1876 meldte han sig dog paany, da P. Hansen vægrede sig ved at modtage Gjenvalg, og sejrede med stor Stemmeflerhed saavel over Socialisten Bjørnstrup som over en højst ubetydelig tredje Kandidat. Ved Valget i 1879 stillede en anden Højremand, Seminarielærer O. Kalkar sig imod Rosen, men faldt med en smuk Minoritet. Den 24de Maj 1881 havde Rosen ingen Modkandidat, men den 26de Juli s. A. stillede derimod den bekjendte Aaleskindsfabrikant Blæsberg sig; han fik dog kun 8 Stemmer.

Rosen kom altsaa ind i Rigsdagen paa et meget bevæget politisk Tidspunkt, og han har deltaget i den 5aars Kamp med al Ære. Han gjør sig vel ikke særlig gjældende i Kampen, men han kæmper støt og solidt med i Geleddet, og Ingen er mindre end han tilbøjelig til at vige en Fodsbred.

Han taler meget sjælden i Folkethingssalen, og naar det sker, er det i Reglen kun om kommunale eller landøkonomiske Spørgsmaal. Han har en kraftig Stemme, et ret jævnt flydende Foredrag, og han taler i Reglen kort og ganske klart med en Smule Accent. Veltalende er han ikke og glimrende begavet vist heller ikke, men han er en Mand med et sundt og praktisk Blik, en Mand med Mod og Vilje og en Mand der staar fast. Han har en jævn, halvvejs gemytlig Maade at tage Modstanderne, særlig Bønderne, paa, der tager al Bitterhed bort og gjør ham personlig meget afholdt.


Scavenius.

Kultusminister, Kammerherre, Ejer af Gjorslev ved Storeheddinge. Født den 12te September 1838.


Kultusminister Scavenius var ikke mere end 26 Aar gammel, da han som Menig traadte ind i de politiske Felt-