Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/293

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

283

Scavenius.

Han taler prunktløst, næsten nonchalant, og han river ikke med, uden naar han er i særlig Affekt. Han skyr alle oratoriske Hjælpemidler. Derfor er hans Begyndelser og Slutninger ofte saa paafaldende; han kan begynde med en Vending, der nærmest bruges inde i en Sætning, han kjender ikke til Indledning, men falder lige ind paa Sagen, og han slutter, inden man ved et Ord af det, og kun det karakteristiske Nik med Hovedet, en kort Haandbevægelse og en lidt flot Drejning paa Hælen betegner det afsluttende Punktum.

Men i en saare vigtig Henseende er Scavenius bleven en Mønstertaler. Ingen forstaar bedre end han i faa Ord klart og koncist at sige, hvad der skal siges. Mere end nogen Anden har han vist, at det ikke kommer an paa de mange og de store Ord, og hvis vore fremtrædende Politikere vilde tage Scavenius's Eksempel til Efterlignelse, vilde der til Gavn for Sagerne og det politiske Liv i det hele spares Masser af Dage og Masser af Penge.

Scavenius er efterhaanden bleven meget konservativ, vel ikke i den Forstand, at han modsætter sig forstandige Fremskridt, men saaledes, at han fuldt ud vil have det bestaaendes Ret anerkjendt og kun paa det Grundlag vil bygge videre i en reformerende Retning. Han er derhos en meget karakterstærk og modig Mand, der tør paatage sig Ansvar, og Højre ser derfor med Fortrøstning hen til ham som en af de Mænd, der sikrest og uden at vakle turde gribe til de Foranstaltninger, der maatte blive nødvendige for at frelse vort Land fra Undergang.

Scavenius er i høj Grad agtet af Alle og tillige meget afholdt af dem, der komme i nærmere Berøring med ham. Det er ikke den ringeste Ros, der er sagt om ham, at Alle, der ikke kjendte ham, hadede ham, Alle, der kjendte ham, holdt af ham. Han har en yderst brav Tænkemaade, er hjælpsom og tjenstvillig, maaske endog i en overdreven Grad, tænker altid nobelt og har for Nød og Ulykker et Hjærte, der er let at røre. Der er mange, der finde ham fornem og myndig og hans Maade at være paa søgt og unaturlig, men de, der kjende ham nøjere, paastaa, at, hans Ejendommeligheder have en anden og langt smukkere Aarsag. Derom kan der i alle Tilfælde ikke tvistes, at han er en Mand i Ordets bedste Betydning.