Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/294

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

284

Scavenius. — Scharling.

Foruden den tidligere nævnte L. Hansen have kun Artillerikaptajn A. B. Hoffmeyer og Proprietær T. Hasle forhen repræsenteret Storeheddingekredsen.


Scharling.

Professor i Statsøkonomi ved Kjøbenhavns Universitet. Født den 22de September 1837.


Professor William Scharling hører til en gammel, overordentlig vel anset Embedsfamilie, der igjennem mange Slægtled har ydet Landet megen Nytte ved en dygtig og sjælden nidkjær Embedsførelse. Alle have de været ansete for meget dygtige og pligttro Embedsmænd, for gode, solide Hoveder, uden Genialitet, men i Besiddelse af en overordentlig Flid og Energi. Dette almindelige Slægtmærke har Professor William Scharling ogsaa; han er aldeles utvivlsomt et godt Hoved, han er meget belæst og kundskabsrig, særdeles flittig og pligttro, men genial er han ikke. Han hører umiskjendelig til de Videnskabsmænd, der ikke vige tilbage fra temmelig ubefærdede Veje, men han danner ved sin Tørhed en Vold mellem sig og de Unge; han er ude af Stand til at elektrisere eller rive med fra Katedret. Han roses i sin Professorgjerning for Flid og Omhyggelighed, hans Foredrag betegnes som velformede og klare, og hans personlige Elskværdighed gjør ham meget yndet af de Studerende, men „Gnisten” mangler han, og han gjør ikke Studiet tillokkende eller interessant.

Scharling blev 1855 en flink Student og tog i 1861 juridisk Embedseksamen med et stort Laud til den theoretiske Del og ligeledes med første Karakter til den praktiske. Det er i det hele noget, der hører Scharlingerne til, baade at anse den akademiske Løbebane for den eneste mulige og at gjøre særdeles gode Eksaminer. Men den juridiske Embedsvej lokkede ikke Scharling. Han kastede sig med Iver over Studiet af Statsøkonomi og viste snart i Blad- og Tidsskriftartikler, at han