Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/297

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

287

Scharling. — Scheel.

han kan gjøre Fyldest. Han er kun 44 Aar gammel og har altsaa forhaabentlig en lang og ærefuld Løbebane for sig.

Kjøbenhavns fjerde Valgkreds har, foruden af Fenger, tidligere været repræsenteret af Etatsraad Algreen-Ussing, Etatsraad, Jernbanedirektør V. Rothe, Kalkbrænderiejer Glahn og Bager A. Scherfig.


Scheel.

Greve. Ryegaard pr. Roeskilde. Født den 17de November 1833.


Kjøbenhavns Amts tredje Valgkreds, hvis Valgsted er Roeskilde, har altid været en meget urolig og vægelsindet Kreds. Den har i vort korte Frihedsliv skiftet 13 Gange Repræsentanter, og snart har Højre snart Venstre været Sejrherre. To mørke Pletter klæber der ved denne Kreds; den første blev sat, da Landstingets nuværende Formand, Højesteretsadvokat Liebe, der i flere Aar havde repræsenteret Kredsen, i 1866 blev slaaet af en politisk Ubetydelighed, og den anden og største, da den geniale Monrad maatte bukke under for en Ole Larsen. Denne blev igjen fortrængt af den flinke Lars Jakobsen, og Sidstnævnte atter af Hans Sørensen, der iøvrigt ogsaa var en brav og ganske dygtig Mand, men som heltud sluttede sig til Venstre. Da Kampen mellem Højre og Venstre tilspidsedes saa stærkt, søgte Højre, der er meget stærkt i Kredsen, af al Magt at blive Venstrerepræsentanten kvit, og da Opløsningen kom i Slutningen af 1878, steg Højres Haab i saa Henseende, idet man havde formaaet den almenagtede Grev Scheel til Ryegaard til at stille sig. Det vakte en formelig Jubel i Hovedstadens Højrekredse, da Telegrafen bragte Meddelelse om, at Grev Scheel havde sejret med 89 Stemmers Overvægt.

Han var den Gang en for Offentligheden temlig ukjendt Mand. Man vidste, at han var Besidder af Stamhuset Rosenkrantz og derigjennem dominerede over 800 Tdr. Hartkorn. Endvidere gik der Beretninger om, at han var en endog ualmindelig