Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/298

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

288

Scheel.

agtet og afholdt Godsejer, at han var en trofast og paalidelig Højremand, og at hans paa Valgmøderne og paa Valgdagen havde klaret sig som en Mand. De Forventninger, man ved hans Indtrædelse i Rigsdagssalen nærede om ham, har han indfriet.

Han er en Mand, der skal bedømmes efter sine Handlinger ikke efter sine Ord; thi de have været meget faa paa Rigsdagen; men der findes maaske næppe en Mand deroppe, hvis Stilling har været mere klar og givet, og hvis Retning har været mere snorlige holdt, end Scheels.

Han er en yderst trofast Højremand og en særdeles loyal Meningsfælle. Han er uden Ærgjerrighed, uden personlige Aspirationer, og han tragter ikke efter nogen Førerstilling; han vil kun være Soldat og ikke andet. Saadanne Mænd ere meget sjældne i det politiske Liv, men netop derfor ere de saa værdifulde og saa efterspurgte.

Scheel følger godt med paa Rigsdagen og er baade flittig og tænksom; i Udvalgene gjør han sig mere gjældende end i Salen. Paa Møderne i sin Kreds har han ofte vist, at han er en Mand, der fuldtvel kan føre Ordet.

Scheel er meget afholdt paa Rigsdagen, baade af Meningsfæller og Modstandere; hans personlige Elskværdighed roses i høje Toner, og hans bramfri, fordringsløse og jævne Optræden tiltaler alle.

Uagtet han er vel lidt, søger Venstre dog af al Kraft at fortrænge ham. Ved Valget den 24de Maj 1881 havde det dog ingen Art med Forsøget, thi da stod Venstre delt i to Partier, som hvert fastholdt sin Kandidat. Scheel fik 958 Stemmer, H. Sørensen 426 og de Radikales Kandidat O. Pedersen 314 Scheel havde altsaa absolut Flertal. Ved Valget den 26de Juli s. A. stod Venstre samlet og opstillede en „fin” Kandidat, en Proprietær Lauritzen, der nu hører til Bergs Retning, men tidligere har været ivrig Højremand. Scheel sejrede dog med 1032 Stemmer imod 962 og fik endog det højste Antal Stemmer, der er afgivet i Kredsen paa nogen enkelt Kandidat.

Den stærke Stigen i de for ham afgivne Stemmer skyldes vistnok udelukkende hans personlige Egenskaber, og den store Yndest, han nyder i Kredsen, har han yderligere forøget ved et