Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/312

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

302

Stürup. — H. Sørensen.

faaet Tid til at leve sig ind i Forholdene, kunde han mulig være blevet en brugelig Rigsdagsmand; men efter to Aars Rigsdagsvirksomhed bør man ikke dømme en Mand, der havde saa store Vanskeligheder at overvinde, som han. Saa meget blev klart, at han var en meget paalidelig og en meget brav Mand med et varmt Hjærte for de Smaa.

Det var imidlertid let at forudse, at der vilde blive gjort Kraftanstrængelser fra Venstres Side for at tilbageerobre Kredsen, og da Stürup vistnok ikke fik tilstrækkelig Støtte af Højrelederne i Kredsen, samt tilmed skal have været mindre heldig paa nogle Valgmøder, var det ikke forunderligt og overraskede heller ikke, at han den 24. Maj 1881 bukkede under for en ganske ung men livlig Venstremand, Lærer Nielsen Grøn. Denne holdt ogsaa to Maaneder senere med stor Overvægt Kredsen imod en langt farligere Modstander, Højskoleforstander L. Budde.


H. Sørensen.

Skolelærer i Breth pr. Horsens. Født den 24. Februar 1838.


En kvik og livlig Mand med et frejdigt og tiltalende Væsen. Han repræsenterer Vejle Amts femte Valgkreds — Bjerre — i Folketinget og valgtes første Gang den 14. Novbr. 1873.

Kredsens første Repræsentant i Folketinget var den fra Viborg Stænderforsamling bekjendte Justitsraad, Herredsfoged With, en af Forfatterne til Stændervisen. Han efterfulgtes af Gaardmand Therkel Therkelsen, Kapellan Jespersen, Proprietær, Løjtnant Eckardt, Møller A. M. Jespersen, Fabrikant Heide, Gaardmand Jørgen Jensen og den bekjendte dygtige Gaardejer Jens Jørgensen af Bjerregaard. Da denne sidste ved Valget i 1873 forlod sin Valgkreds og stillede sig i Vejle imod Thomas Nielsen, blev Sørensen udset til hans Eftermand og valgtes med 1115 Stemmer imod 329. Ved de fire følgende Valg har han med et stort Stemmeflertal holdt Kredsen, og han maa i det hele regnes blandt de