Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/338

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

328

Zahle.

at betragte ham som et nødvendigt Folketingsinventarium, og da han tilmed paa en Gang var uskadelig, elskværdig og kuriøs, vil man kunne forstaa, at man kun med et Suk saa Zahle forsvinde.

Zahle er udgaaet fra en meget anset Præsteslægt, og er en Broder til Bestyrerinden for det velrenommerede Pigeinstitut i Kjøbenhavn. Han bestemtes tidlig for den studerende Bane og var flittig og omhyggelig, saa at han absolverede gode Eksaminer. I Aaret 1850 tog han den teologiske Embedseksamen; men det syntes en Tid, som om han ikke dermed agtede at afslutte sin akademiske Løbebane. Samtidig med, at han dyrkede Kirkefædrene, kastede han sig nemlig ogsaa over det juridiske Studium og skal her have bragt det temlig vidt, dog uden nogensinde at underkaste sig en Prøve.

Han skildres fra sin Ungdom som en elskværdig og hæderlig Mand, men med mange bisarre og ekstravagante Anskuelser. Han var bekjendt for sine snurrige Indfald, der mere bar Vidne om en Jagen efter Originalitet end om Begavelse.

Men flittig var han, det erkjendte Alle, og han optraadte tidlig baade som teologisk Forfatter og som Digter. Han har vistnok altid tiltroet sig selv en betydelig Digtergave, men Andre have kun fundet en svag Aare, der hurtig tilstoppedes, saa at den nu næsten er udtørret. Ogsaa som Teolog har han selv tillagt sig Betydning, hvilket noksom fremgaar deraf, at han for nogle Aar siden optraadte som Ansøger til et teologisk Professorat. Selvkritik har Zahle aldrig havt.

Kun 27 Aar gammel debuterede han paa den politiske Skueplads, idet han den 26de Februar 1853 valgtes i Holbæk, hvor han med et stort Stemmeovertal slog den i hine Dage velbekjendte og velansete Overretsprokurator J. E. Damkier. Tre Maaneder efter stod Zahle ene paa den samme Valgtribune og valgtes ved Kaaring, men derefter synes han frivillig at have trukket sig tilbage efter Kaaringen, og det samme var Tilfældet 8 Dage efter ved et Omvalg i Ebeltoft. Ret længe søgte han dog ikke forgjæves efter en Valgkreds, idet han allerede ved det følgende Valg Aaret efter valgtes i Nørresundby. Her holdt han sig i seks Aar, men faldt derefter i 1861 for nuværende Landstingsmand Dresing. Han ses derefter den 7de Juni