Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/340

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

330

Zahle.

Ingen kunde faa saa bisarre Indfald, som han. Ingen turde vove sig saa vidt i Paradokser, og absolut Ingen kunde give sig mere selvglad og naivt hen i sine sære Betragtninger. Naar Zahle talte havde man altid en uskyldig Fornøjelse; thi som Regel vare hans Løjer uskyldige. Af og til har han dog fremkaldt Indignation, saaledes da han gjorde gjældende, at Englændernes Overfald paa os i 1807 og Rovet af vor Flaade vare Smaating at regne imod nogle Arkivgjenstande og Snurrepiberier, der ved samme Lejlighed gik tabte; men ellers tog Ingen fortrydelig op, hvad Zahle udtalte.

Ogsaa hans Foredragsform var ganske ejendommelig. Han talte let og flydende, meget distinkt og meget pointeret. Snart hævede han Stemmen op til en hul Torden, snart sænkede han den til en almindelig Samtaletone. Han gestikulerede stærkt, saa snart bøs, snart smilende ud, greb enhver Afbrydelse og svarede paa den, idet han samtidig sendte Afbryderen et ubeskriveligt Blik ovenover Brillerne. Han saa baade interessant og morsom ud som Taler.

Han var istand til at præstere højst mærkelige Ting baade fra Logikens og Fornuftens Standpunkt; men det er paa den anden Side ikke mindre vist, at der i hans Foredrag blev udkastet mangen en Tanke, der var baade sund og original, og som i enlig Majestæt omgiven af Vildheder og Naiviteteter tog sig dobbelt tiltalende ud.

Og én Ting maa man navnlig ikke glemme, naar man taler om Zahle som Politiker, det er den store og umiskjendelige Fortjeneste, han har af det Nationalteater, der nu pryder Kjøbenhavn. Det var nærmest ham, der frelste Teaterlovens Skæbne. Han stillede det Forslag, der gik igjennem, og hans Meningsfæller gav ham, hvad de ikke vilde give Regeringen.

Det er tidligere sagt, at Zahle ingen Indflydelse har øvet i Rigsdagen; det kan derimod ikke nægtes, at han har øvet en saadan ude i en Del af Befolkningen. Han har en ganske mærkelig Gave til at vinde Almuens Tillid, og Troen paa hans Vidunderraad har strakt sig langt udenfor det politiske Felt. Man har sagt om Zahle, at ved alle Markeder i hans Valgkreds havde han sit Telt ligesom andre Næringsdrivende, os til dette søgte da Bønder nær og fjærn fra for at hente gode