Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/36

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

26

Bagger.

Fordel for Bagger og imod Leth. Det vifter sig nu at have været meget uheldigt, men den Gang kunde det se ret fornuftigt ud. Leth var vel en paalidelig Højremand, men en højst tarvelig Rigsdagsmand, og da Kampen mod Venstre netop ret var blusset op i hele sin Styrke, og da Bagger prætenderede et endnu mere determineret Højrestandpunkt, saa foretrak man ham som den dygtigste og altsaa den nyttigste Bekæmper af Venstre blandt de to. Hertil kom, at der havde rejst sig nogen Venstrestemning i den ellers paalidelige Højrekreds, og da Bagger, takket være sine ihærdige Bestræbelser, havde faaet godt Hold i de betydelige Vælgere, medens Leths Aktier vare i Dalen, saa sluttede man sig ogsaa af den Grund omkring Bagger, at man igjennem ham haabede sikrest at bevare Kredsen for Højre. Ved Valget den 14. Novbr. 1873 stod da Kampen ogsaa mellem Højre og Venstre, idet Leth kun samlede meget faa Stemmer, medens Bagger stod med betydelig Overvægt, imod den dog forholdsvis stærke Venstrekandidat.

Nu havde Ærgjerrigheden naat et foreløbigt Maal, nu gjaldt det at Udbytte det. I første og en Del af anden Samling holdt Bagger sig Noget tilbage; saa kom Splittelsen i Venstre i 1875, og nu var der rørt Vande tilstede, i hvilket en Fisk som Bagger kunde boltre sig. Man vil mindes, at der den Gang gik vedholdende Rygtet om hemmelige Underhandlinger mellem Højre og endel af Venstre. I disse Rygter spillede Baggers Navn en fremtrædende Rolle, og hans private Bolig sagdes at være Arnestedet for de Planer, der udrugedes. Ogsaa Kleins Navn sattes, om end i en mindre fremtrædende Grad, i Forbindelse med disse Underhandlinger, medens fra Venstres Side Holstein-Ledreborg og Bojesens Navne nævnedes. Det Hele blev dog til et Vindæg, og Baggers Navn dækkedes atter af Glemselens Slør.

Saa gik Sommeren hen med vedvarende Rumlerier, og endelig kom Samlingen 1876 med Opløsningen den 25. April, og her havde Højre nok at gjøre med at Værge sine Pladser. Bagger stod ved det Valg ikke blot uanfægtet, men endogsaa støttet af Højre. I Efteraarssamlingen stod der et overvældende Venstreflertal mod en lille Højregruppe, og det gjaldt under slige