Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/37

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

27

Bagger.

mislige Omstændigheder om at Højre stod sluttet og enigt. Det syntes i Begyndelsen ogsaa at være Tilfældet, men snart fik den ikke grundmurede Tillid til Hr. Bagger følelige Knæk ved det nære og iøjnefaldende Venskab, han plejede med en af Oppositionens farligste Førere, Grev Holstein-Ledreborg. Der siges, at enkelte Højremænd privat skulle have advaret Hr. Bagger mod dette farlige Makkerskab, men uden Frugt. Bagger fortsatte sit intime Forhold til „Vennen”, og Højres Tillid svækkedes Dag for Dag.

Nu nærmede den store Krise sig: Folkethinget og Landsthinget havde hver vedtaget sin Finanslov og et Fællesudvalg skulde nedsættes. Da dukkede Baggers Navn atter frem, idet det fortaltes, at han kategorisk havde forlangt at blive Medlem af dette Fællesudvalg. Det er jo ikke almindeligt at stille en saa bestemt Fordring, men det karakteriserer Manden. Man lo naturligvis af ham, og han blev ikke Medlem. Saa kom Provisoriet og saa den mærkelige Oktober- og November-Forhandling. Atter her søgte Bagger at spille en Rolle, men Forholdene vare ikke gunstige for ham, og han gjorde ingen Lykke. I Højre faldt hans Aktier mere og mere, og hertil kom, at man aldrig var sikker paa hans Stemmegivning ved vigtige Udvalgs Nedsættelse. Bagger beskyldtes for at agitere for eget Valg ved Hjælp af andre Partifraktioner, og for af og til at hjælpe Gruppen Winther med en Stemme.

Da man i Slutningen af 1878 sporede en ny Opløsning, rettedes Tanken ogsaa paa at fortrænge Bagger. Højrepressen, baade i Kjøbenhavn og Provindserne, vendte sig imod ham, men tilfældige Omstændigheder kom ham tilhjælp. Den haarde Vinter og det stærke Snefald før Valget den 3. Januar 1879 forhindrede Højre i at udfolde nogen kraftig Agitation i hans Valgkreds, og han stod ogsaa den Valgdag over. Dermed var „Højremanden” Baggers Rolle udspillet. Han udgav sin famøse Piece, hvori han afdækkede Forhandlinger i Højres Partimøder, og blev derefter sans phrase sat udenfor Partiet. Nu staar han ene, ligesaa ene som Gruppen Bajer, men med endnu mindre Betydning og Indflydelse end denne. Som „Højremand” er og bliver Bagger en Umulighed i Rigsdagen. Vil