Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/378

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

368

Estrup.

Estrup.

Konsejlspræsident og Finantsminister. Ejer af Skafføgaard i Jylland og Kongsdal paa Sjælland. Født den 16de April 1825.


Er der noget Navn, der i Øjeblikket kan siges at være paa alles Læber i Danmark, saa er det Estrups. Betoningen er ganske vist forskjellig, hvormed Navnet nævnes, alt eftersom man er en Tilhænger eller en Modstander af Manden, der bærer det; men selv i den krasseste Venstremands Mund er der en Klang af Beundring, naar Navnet Estrup gaar over hans Læbe. Det er mindre Dygtigheden, der aftvinger ham denne Hylding, end den ubøjelige Viljesstyrke og Karakterfasthed, Estrup har lagt for Dagen. I mange Venstreegne, hvor Hadet imod Højre er stærkest optændt, har Estrups Person alene bevaret en vis Sympati, og det er hændet, at man her uden Sky har raabt et Leve for Personen Estrup. Det er Manden, Manden i Ordets bedste Forstand, man her yder en Tribut. Historien har endnu ikke afsagt sin Dom over Estrup; men hvorledes end denne vil komme til at lyde, saa kan den ikke udviske det imponerende Indtryk af Mandighed og Karakter, han har gjort paa sin Samtid, og den kan heller ikke se bort fra, at han var en af de mærkeligste Mænd, vort Frihedsliv indtil Dato havde fostret.

Estrup er en Søn af den bekjendte Skolemand og Historiker Etatsraad Estrup, og tog 19 Aar gammel Forsteksamen. Tre Aar senere tog han tillige Landmaalereksamen. Han var svagelig i sin Ungdom, men skildres af sine Samtidige som en særdeles begavet og livlig ung Mand, hvis Væsen og Konversation havde noget yderst tiltrækkende ved sig. I sit Hjem samlede han gjærne jævnaldrende om sig og var da altid Sjælen saavel i alvorlige Samtaler som til lystig Spas. Han blev tidlig sin egen Herre med en uafhængig social Stilling, idet han ikkun 21 Aar gammel blev Ejer af Herregaarden Kongsdal paa Sjælland, og seks Aar efter kom han tillige i Besiddelse af Hovedgaarden Skafføgaard i Jylland.