Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/382

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

372

Estrup.

gav Forlangendet Eftertryk ved at sætte Foden haardt i Gulvet; men Formanden var døv, Afstemningen gik sin Gang og Afslutningen vedtoges. Da saa man Estrup gjøre et Kast med Hovedet, der varslede om, at nu var Maalet fuldt, og under stor Bevægelse hævedes dette mærkelige Møde.

Man havde en Følelse af, hvad der nu vilde komme, og Venstre fortrød vistnok straks, hvad der var sket. Den 4de April underrettede Formanden med bevæget Stemme Tinget om, at Konsejlspræsidenten vilde gjøre en Meddelelse, og denne gik simpelthen ud paa, at Rigsdagssamlingen skulde sluttes. Nu kunde Ingen længere tvivle om, hvad der vilde ske; thi den 15de April vilde man staa uden Finantslov. Den 12te April udstædtes den provisoriske Finantslov, og Oppositionen var som lammet. Samtidig traf Regeringen energiske Foranstaltninger imod Agitationen ude i Landet. Politimestrene fik Tilhold om at overvære de politiske Møder og gribe ind imod enhver Ophidselse, Tilsynet med Venstrepressen skærpedes og en Embedsmand, der optraadte som Skattenægter, fik øjeblikkelig sin Afsked. Det var klart, at der var Alvor i Tingene, og at man baade havde Vilje og Evne til at gribe ind. Sommeren gik da ogsaa forholdsvis rolig. Der holdtes kun et Par Allarmmøder, den uskyldige Grundlovsværneforening dannedes, og Venstres Bestyrelse skrev et Manifest til Vælgerne, der skaffede den en Proces paa Halsen. Samtidig strømmede der fra Højre rundt om i Landet i stort Tal Takadresser ind til Estrup for hans kække Daad.

Rigsdagen traadte atter sammen om Efteraaret, og den provisoriske Finantslov blev forelagt Folketinget til Godkjendelse. Nu kom den saare mærkelige 7de og 8de November, hvor Folketinget først forkastede den provisoriske Finantslov, men derpaa godkjendte dens Indhold.

Det var en stor og afgjørende Sejr for Estrup, og den splittede Venstre ad samt styrkede i høj Grad hans Kredit ude i Landet, hvad meget snart viste sig. Allerede det følgende Aar havde han Kamp igjen med Oppositionen, denne Gang paa det vestindiske Spørgsmaal, og i Slutningen af 1878 opløste han Folketinget for anden Gang. Den 3dje Januar 1879 blev en Revanchedag for den 25de April l876, idet Højre omkring i Landet, opflammet af Estrups Eksempel, tilbageerobrede en