Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/391

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

381

Fallesen. — Fischer.

Beskatningslovenes Behandling, under Befæstningsloven og under Finantsloven, altid kvikt og livlig, ofte tillige meget godt. Han er en fuldtro Højremand og i den herskende Strid hører han til dem, der ikke vakle. Derfor fik han ogsaa Sæde i Landstingets Finantsudvalg 1882 og derigjennem maaske ogsaa i det eventuelle Fællesudvalg. Nu til Efteraaret er, som sagt, hans Valgtid udløben, og han maa indtil videre træde tilbage fra den politiske Gjerning, men det vilde dog være Synd om saa gode politiske Evner, saa lang en Erfaring og saa megen Interesse skulde faa Lov at ligge længe brak. Navnlig burde Højre aabne ham en Plads i Folketinget; her har han hjemme, og her vilde han kunne gjøre god Nytte og faa en frugtbar Anvendelse af sine særlige Gaver. Og her vilde man skjønne mere paa ham.


Fischer.

Forhenværende Minister. Bor paa Frederiksberg. Født den 3dje December 1814.


Forhenværende Kultusminister Fischer er en Kjøbmandssøn og blev Student 1835. Han kastede sig over det teologiske Studium og blev den 17de Januar 1842 teologisk Kandidat med anden Karakter. Det synes oprindelig at have været hans Hensigt at gaa Præstevejen; ti han underkastede sig baade den kateketiske og homiletiske Prøve, begge med første Karakter. Imidlertid kom han ind paa Skolevejen, idet han i 1844 blev konstitueret Lærer ved Slagelse lærde Skole, og 3 Aar efter fik han Udnævnelse som Adjunkt. Skolen opløstes i 1852, og Fischer gik af med Ventepenge og har, med Undtagelse af Statsrevisor- og Ministerembedet, ikke siden havt noget Statsembede.

Det politiske Liv drog ham tidlig til sig og allerede til den grundlovgivende Rigsdag søgte han Valg i Slagelse, men fik da kun — 7 Stemmer. Den 4de August 1852 stillede han sig atter i Slagelse som Folketingskandidat og slog den Gang