Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/395

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

385

Fischer. — Fonnesbech.

„Gudsfornægter” ud imod ham og paa Valgmøder angrebe hans private Liv paa det skarpeste, nu hæver ham til Skyerne og fremstiller ham som en Type paa en frisindet og „folkelig” Minister. — Han synes fremdeles at følge Politiken med stor Interesse, og han vil utvivlsomt ogsaa i Fremtiden gjøre fortræffelig Nytte som Landstingsmand.

Fischer er, som alt sagt, et ypperligt Hoved, og navnlig en meget skarp og klar Tænker. Han er en Mand med forskjelligartede Interesser og især har Naturvidenskaben fængslet ham. Her besidder han Kundskaber i enkelte Retninger, der hæver ham over Dilettantismen. Den zoologiske Have ved Kjøbenhavn skylder ham meget. Han er ogsaa Sportsmand, navnlig en ivrig og dygtig Jæger.

Fischer er en høj, mager Mand med et ejendommeligt Ydre. Hans store Ansigtstræk ere ubevægelige ligesom maskeagtige; det er aabenbart ikke let at komme tilbunds i denne tilknappede Personlighed, der aldrig giver sig hen. Han er en Mand, der ved, hvad han vil, myndig og bestemt og vistnok klogt beregnende. Men særdeles dygtig er han, og Nytte har han gjort og kan fremdeles gjøre.


Fonnesbech.

Gehejmeraad. Ejer af Vesterbygaard med Gods. Født den 7de Juli 1817, død den 17de Maj 1880.


I Aaret 1835 indskreves ved Kjøbenhavns Universitet en haabefuld, attenaarig Yngling, Christen Andreas Fonnesbech, Søn af en af Hovedstadens rigeste Handelsmænd. Den unge Mand havde gode Evner og var flittig, saa det var at forudse, at han paa en smuk Maade vilde afslutte sine Studeringer. Det skete ogsaa. I Begyndelsen af 1840 var han juridisk Kandidat med bedste Karakter. Det synes som om han en Tid tænkte paa at bryde sig en Bane ad Embedsvejen; men da