Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/402

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

392

Frijs-Frijsenborg.

har stedse frem for alt været en Lovens Mand, og da nu Friheden en Gang var blevet til paa lovlig Maade, bøjede han sig villig for den og forsonede sig med den. Fra det Øjeblik, han tog Del i det politiske Liv, har der hos ham, mindre end hos mangen anden været nogen Uvilje at svore.

Da Grundejerforeningen dannedes for at stille en Modvægt mod de stærke Frihedslyster, traadte Grev Frijs, saavidt vides første Gang offentlig frem paa den politiske Arena. Saa gik der nogle Aar, hvori man ikke hørte Grevens Navn nævne, uden som Præsident ved Landmandsforsamlinger osv., samt da den i sin Tid meget omdebatterede Navneforandring fra Friis til Frijs blev foretaget.

Ved et Suppleringsvalg den 11te Februar 1858 kom Grev Frijs første Gang ind paa Tinge, idet han blev Medlem af Rigsraadets Landsting. Han sad her i flere Aar, uden at man mærkede synderlig til ham, og midt under den sidste sørgelige Krig, den 14de April 1864 gjenvalgtes han paany til Medlem af Rigsraadets Landsting. Grev Frijs har ogsaa været Medlem af Folketinget, men kun en ganske kort Tid. Ved et Suppleringsvalg i 1865 i Vejle Amts femte Valgkreds stillede han sig til Valg og besejrede Møller A. M. Jensen; Greven fik 638 St., Mølleren 433. Dog allerede ved næste Valg den 4de Juni 1866 havde Greven trukket sig tilbage, og tre meget borgerlige Mænd kæmpede da om Pladsen.

Allerede inden den sørgelige Krig var helt afsluttet, forberedtes den store og sønderslidende Forfatningskamp, der først endtes midt i Sommeren 1866. Det er af det heldige Udfald af denne Kamp, at Grev Frijs har saa store Fortjenester. Som et første Skridt henimod Løsningen af den store Konflikt kan Dannelsen af Oktoberforeningen regnes. Allerede i Sommeren 1865 virkedes der med megen Iver for en Sammenslutning mellem „de store og de smaa Bønder”, en Sammenslutning, der havde til Maal at værne de fælles konservative Interesser. I Oktober stiftedes saa Foreningen, og Grev Frijs viste sig meget virksom for at faa den nydannede Forening ind i en god Gænge. Ved en af de store Fester, der fejredes i Anledning af Landboalliancen, holdt Grev Frijs den bekjendte Tale: „Jeg og mit Hus, vi ville tjene Kongen.” Denne Virkningsfulde Udtalelse