Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/409

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

399

Haffner.

Konflikt tog han ikke personlig Del, men han stod fast til det sidste, og han var iblandt de Landstingsmænd, der ikke vilde opgive Tingets berettigede Indflydelse paa Finantsloven. I det hele maa Haffner betegnes som et af de dygtigste Medlemmer i Landstinget og som en Mand, der med stor Ære har røgtet den politiske Gjerning, hvortil hans Medborgeres Tillid kaldte ham.

General Haffner er et godt og navnlig et solidt Hoved. Paatrænge Tankerne sig end ikke med Lynets Hurtighed, saa fæstne de sig desbedre, saa at han faar et fuldstændigt Herredømme over dem. Man har med Henblik paa Haffners militære Fortid sammenlignet ham med det tunge Kavalleri, der vel kommer lidt langsommere og ubehændigere frem, men gjør saameget desto større Virkning, naar det kommer. Dette Billede er vel ganske træffende, naar man ser den store, massive Mand med de tunge Bevægelser og paa hans noget tilsvarende aandelige Habitus; men det er dog et Spørgsmaal, om ikke Sammenligningen med Artilleriet vilde være endnu mere træffende. Som dette kommer han tungt og vægtigt, som dette skyder han med langsomt affyrede men sikkert rammende Skud Breche i Modstanderens Fæstning, og som dette har han baade Ild og Varme.

Han er en virkelig Taler. Stemmen er vel spinkel og svag, ligesom brusten, Foredraget er noget monotont og Ordene flyde langsomt og afmaalt fra Læberne, men han har de rette Ord paa rede Haand, han har Argumenterne i logisk Orden og hans Grunde ere klare og vægtige. Han har baade som Minister og som Landstingsmand holdt mange betydelige Taler, og naar han slutter, har man altid en Følelse af, at det er et værdifuldt Indlæg i Debatten, der er leveret. Haffner er ingen Pioner, der baner nye Veie og aabner nye Udsigter, men han har et overordentlig forstandigt og ædrueligt Syn paa Sagerne, og han er en ualmindelig dygtig Forsvarer af en en Gang indtagen Stilling. Hans Hukommelse er meget god, og navnlig har han en mærkværdig Gave til omtrent ordret at kunne gjengive den Modstanders Udtalelser, han vil imødegaa. Til hans andre gode Egenskaber som Taler kommer endvidere den, at han af og til lægger en smittende Varme og en ærlig Følelse ind i sine Foredrag, lige fjærne fra hul Deklamation og opstyltet Patos. Thi bag det tilslørede Ydre banker der et sjælden varmt Hjærte,