Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/410

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

400

Haffner. — C. A. Hansen.

der, naar hans Følelse berøres, tager Magten og giver hans Stemme en vibrerende Klang, hans Person et ædelt Anstrøg og hans Foredrag et Liv, der river med.

Saadant sker dog sjældnere, men saa ogsaa med desto større Virkning. Hver Gang Danmarks Livssag er paa Tale, kan man være sikker paa at høre slige behjærtede og følelsesfulde Ord fra den glødende Patriots Læber, og saa vinder han baade Tilhængere og Hjærter. Haffner er i det Hele en ædel Natur, en Mand, hvis Bravhed og Retsind Ingen betvivler. Han nyder derfor udelt Agtelse fra alle Sider og er personlig meget afholdt baade af Meningsfæller og Modstandere. Der er noget gammeldags ridderligt baade over Personen og over Karakteren, som tiltaler selv vor moderne Tid. Et Udslag af hans ridderlige Tænkemaade var ogsaa det, at han først udtraadte af Ministeriet Estrup, efter at den provisoriske Finantslov var udstedt, uagtet han ved Samlingens Slutning i 1877 ønskede at gaa. Han vilde dele det fulde Ansvar med sine Kolleger i Ministeriet, og nogen Tanke om at knibe ud kunde aldrig paatrænge sig ham. Han er nu 72 Aar, men baade paa Aand og Legeme en frisk Mand. Til Efteraaret skal han paa Valg igjen; men hans Gjenvalg tør anses for givet, hvis han vil modtage det, og det vilde ogsaa være med virkelig Sorg at man saa denne fortræffelige Mand forlade en Gjerning, hvor han endnu kan gjøre saa god Nytte.


C. A. Hansen.

Justitsraad, Branddirektør m. m. i Thisted. Født den 28. Novbr. 1811.


C. A. Hansen, der ved Thistedbanens Aabning blev udnævnt til Justitsraad, er i vide Kredse kjendt som „Kammerraad” Hansen, under hvilken Titel han har siddet paa Rigsdagen, lige fra vi fik en saadan, og indtil nu, paa enkelte Afbrydelser nær.

Han er en Apotekersøn fra Frederikshavn og blev paa Grund af sin Livlighed og Opvakthed bestemt for den studerende