Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/437

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

427

A. F. Krieger. — H. P. Larsen.

og han holdt da en Tale, som mer end alt andet svækkede Landstingets Position i denne Sag. Den Sejghed og Udholdenhed, hvorom hans ihærdige Studier bære Vidne, savner han i det politiske Liv; her synes han altfor ofte at være en Boldt for skiftende Stemninger, og her gjør han paa ingen Maade noget karakterfast Indtryk.

Der er imidlertid ingen, som tror om ham, at han i sin politiske Færd lader sig lede af ærgjerrige Ministerdrømme; tværtimod turde den almindelige Antagelse være rigtig, at han ikke uden den mest bydende Nødvendighed var at formaa til paany at overtage en Ministerstilling. Hans Sværmerier gaa snarere i Retning af et stille, tilbagetrukkent Granskerliv. Krieger er ugift og skal lægge en spartansk Afholdenhed for Dagen i hele sin Levevis.

For en Fuldstændigheds Skyld tilføjes, at han den 28. Maj 1868 blev Dr. juris og den 6. Septbr. 1877 tillige Dr. philosophiæ. Han er Medlem af Direktionen for Thorvaldsens Musæum og af det kongelige nordiske Oldskrifts-Selskabs Bestyrelse.


H. P. Larsen.

Landvæsenskommissær, forhenværende Proprietær. Bor paa Frederiksberg ved Kjøbenhavn. Født den 12. Novbr. 1823.


Landvæsenskommissær H. P. Larsen er af Bondeherkomst og har vist faaet en tarvelig Barndomsundervisning. Han kom til Landvæsenet og blev en meget dygtig og praktisk Landmand, der havde Held med sig, svang sig i Vejret og blev en holden Mand. Samtidig lagde han sig energisk efter boglige Sysler, udviklede sine Kundskaber i forskjellige Retninger og stod som moden Mand fuldtudviklet til at tage sin Andel af et offentligt Livs Byrde. I de Egne, hvor han har boet, har han altid gjort sig meget nyttig og været meget brugt, navnlig i kommunale og landøkonomiske Hverv. Han var en tjenstvillig og vel-