Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/48

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

38

Berg.

nogen tidligere, og han kan, hvis han ellers er den rette Mand, gjøre meget godt igjen af det, han har forbrudt. Men vil og kan Berg nu ogsaa det? Det er Spørgsmaalet.

Berg er sikkert ikke Venstres bedste Hoved, det er maaske snarere Hørup; men Berg er alligevel Indehaver af de fleste Betingelser for at føre an. Det er vel sandt, at han har ført sit Parti til mange Nederlag, det er vel sandt, at f. Eks. Kjældernæshistorien viste manglende taktisk Blik hos Føreren, og det er ganske berettiget, naar enkelte „Moderate” som Villads Holm og Thomas Nielsen have beklaget at have fulgt Berg paa alle Omraader; men Berg er en Mand, der kan lære og har lært, og det er højst rimeligt, at han ikke endnu en Gang fører sine Folk til slige Nederlag. Berg har i sin Jærnflid, sin Hukommelse, sin Evne til at styre og sit hele politiske Syn Betingelser for at føre an, som ingen anden Venstremand, og J. A. Hansen saa ikke daarligt, da han proklamerede Berg som Venstres Fremtidshaab.

Paa den anden Side har Berg temmelig iøjnefaldende Mangler, og navnlig synes han at mangle Mod til at indtage en uventet og kæk Stilling. Ved Kanonbevillingen i 1879 var der Noget, der tydede paa et sligt Mod, men siden har det ikke vist sig, skjøndt Anledningen har været der. Hvad om f. Eks. Berg og hans Parti i 1880 havde havt det gode Indfald at sætte et Lønningstillæg til Embedsmændene ind paa Finansloven til tredje Behandling, hvilken ypperlig Stilling vilde det ikke have været! Eller nu Forsvarssagen, der dog er og endmere vil blive Landets populæreste Sag! Hvad om Berg der havde taget en dristig Stilling paa den yderste Fløj af den Garde, der for enhver Pris vil have Danmark værnet, hvilken glimrende Stilling vilde det dog ikke være? Men til slige store Slag og store Tanker synes Berg enten ikke at have Mod eller Lyst, eller han har mulig ikke Evne til at føre sine Folk med sig.

Berg er Folkethingets flittigste Taler; han, har overfløjet den meget talende Dr. Winther og er rykket op i Linje med afdøde Oberst Tscherning. Der kommer ikke nogen Sag af lidt Betydning under Forhandling, uden at Berg udtaler sig meget udførlig om den, tit gjentagne Gange, og selv Forslags-