Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/480

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

470

Chr. Rasmussen. — N. Rasmussen.

i Oktober 1866. Ved Omvalget i 1870 trak han sig tilbage, men udnævntes derefter den 12. December 1873 til kongevalgt Medlem af Tinget. Det er saaledes en ret anselig Rigsdagsvirksomhed, han kan se tilbage paa, og den har i alle Maader været ærefuld.

Nogen ivrig Deltager i Debatten har Rasmussen aldrig været; men naar han har talt, har det altid været sundt og godt. I Udvalgene roses han for Flid og Omhyggelighed. Han er en begavet Bonde med et klart og praktisk Blik, og han er fra Karakterens Side en Hædersmand. Der er noget saa fast, saa tillidindgydende og nobelt over hele hans Person, som man sjælden finder, og han er mere end en Gang bleven udpeget som en Type paa en Bonde af den bedste Slags. Hans Ansigt er aabent og tiltalende, hans Væsen mildt og beskedent, og hans Skikkelse kraftig og skuttet. Baade Modstandere og Meningsfæller yde ham Agtelse og Hengivenhed, og han kan saa let omgaas alle. Alt hvad der er Bram og Brask, at Opstyltethed og Bulder hader han, og selv gaar han solidt og sindig samt helst ubemærket sin Gang. Selvfølgelig nyder en saadan Mand megen Anseelse i Tinget, og dette har da ogsaa valgt ham til Medlem af Rigsretten. Han er en smuk Repræsentant for den danske Bondestand paa Tinge. Den flinke Højremand, Forpagter Christiansen, der har kæmpet saamangen haard Kamp i Nyborg, og et Par Gange har sejret, er en Søn af ham.


N. Rasmussen.

Landvæsenskommissær, Gaardejer i Lisberg-Terp ved Aarhus. Født den 26. Juni 1820.


Gaardejer Niels Rasmussen af Lisberg-Terp er utvivlsomt Venstres egentlige Fører i Landstinget, og han har ogsaa Betingelser, der gjør ham særlig skikket til denne Stilling. Han er en interessant Mand og utvivlsomt en af de dygtigste Bønder paa Rigsdagen. Ovre i Aarhusegnen har han i mange Aar