Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/485

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

475

Rosenørn.

sentant og har i denne Egenskab maattet optræde mange Gange. Han repræsenterer paa en taktfuld og værdig Maade, om hans Taler end ikke ere synderlig aandfulde eller stilrette. Sin øvrige Embedsgjerning udfører han ogsaa samvittighedsfuldt og korrekt, men ogsaa uden den Overlegenhed og Avtoritet, som Stillingen vel egentlig kræver, og uden den ønskelige Energi.

Den 22. September 1879 blev han kongevalgt Medlem af Landstinget, og her sidder han nu som en paalidelig Vogter af de saa stærkt angrebne konservative Interesser. Han taler meget sjælden og da kun kort, men hans Stemning og Stilling kjender man. Hans Stemme vil altid falde der, hvor det hele Samfunds og ikke den enkelte Stands Interesser fremmes. Under den sidste Finantslovskonflikt stod han afgjort paa Landstingets Side, og han var ingen Ven af det afsluttede Forlig. Under Diskussionen hævdede han i en kort Tale Landstingsstandpunktet, og gjorde her meget rigtig gjældende, at vi herhjemme alle vare Venstremænd, saa at selv vort yderste Højre i det frie England vilde regnes for meget radikale Whigger. Rosenørn fylder sin Plads i Landstinget og har hjemme her. Der er i et konstitutionelt Samfund altid god Brug for Mænd af hans Anskuelser og hans Retskaffenhed.

Rosenørn er en ganske velbegavet Mand, navnlig med et sundt Blik; men fremtrædende ere hans Evner næppe. Heller ikke er han nogen energisk eller staalsat Karakter, snarere noget viljesvag. Men han er overordentlig hæderlig med en nobel og ridderlig Tænkemaade, og han er ualmindelig lojal og trofast baade ligeoverfor sin Konge og sit Land. Han er en fin og en elegant Mand med et distingveret Ydre, navnlig et meget smukt Hoved. Der hviler over hans hele Fremtræden et Skær af Fornemhed og Adel, der i vor meget borgerlige Tid tager sig ganske tiltalende ud.

Ogsaa i andre Retninger har man draget Nytte af hans Evner. Han var saaledes Formand for den store Arbejderkommission, og han er Kurator for Vallø og Vemmetofte Stiftelser, samt Formand for det danske Bibelselskab. Han er endelig en højtstillet og meget anset Frimurer.