Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/486

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

476

Rosenørn-Lehn.

Rosenørn-Lehn.

Baron, Kammerherre og Udenrigsminister. Besidder af Baronierne Guldborgland og Lehn. Født den 28. Mai 1821.


Lensbaron Rosenørn-Lehn har i en Række af Aar taget Del i vort offentlige Liv og har paa forskjellig Maade erhvervet sig virkelige og betydelige Fortjenester.

Han er en Søn af Baron, Kammerherre og Oberst Henrik Christian Rosenørn-Lehn og Christiane Henriette von Barner. I 20 Aars Alderen blev han Student, men han fortsatte ikke den akademiske Løbebane, hvorimod han ved Udenlandsrejser og frie Studier paa forskjellige Omraader erhvervede sig en Kundskabsmasse og en Dannelse, der er langt betydeligere, end de fleste tro. Han blev tidlig en af Landets største og rigeste Godsejere, Besidder af de prægtige Baronier Guldborgland og Lehn med underliggende Godser og Herresæder. Allerede som ung udviklede han en fin Skønhedssands og blev med Aarene en virkelig Kunstkjender og Kunstbeskytter. Paa hans Herresæder skal der findes prægtige Samlinger, der stadig forøges, og som bære Vidne om Ejerens Smag og Kunstforstand. En offentlig Erkjendelse i denne Retning er der ydet ham ved at gjøre ham til Direktør saavel for den kongelige Kobberstik- som for den kongelige Malerisamling, og det erkjendes almindelig, at han udfylder disse Hædershverv paa en smuk og tilfredsstillende Maade.

Den politiske Løbebane betraadte han i 1864, da han valgtes til Medlem af Rigsraadets Landsting. Efter Grundlovsrevisionen i 1866 blev han Medlem af Landstinget for den lolland-falsterske Landstingkreds, og har siden uafbrudt repræsenteret denne. I Landstinget sad han som et stilfærdigt Medlem, der saare sjælden tog Del i Forhandlingerne. Med Opmærksomhed fulgte han imidlertid Sagerne og dannede sig en velfunderet Mening om dem, saa at han aldrig vaklede, naar Afstemningen kom. Han stillede sig altid paa et meget konservativt Stade og var ikke synderlig velvillig stemt for de indgribende Reformer. Fremgang vilde han og det paa alle Omraader,