Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/487

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

477

Rosenørn-Lehn.

men med Forsigtighed, og han krævede stedse, at Fremskridtet skulde byde det bestaaende Haanden, for at undgaa farefulde Spring i Udviklingen. I den Retning gik stadig hans Afstemninger, og man var følgelig ingensinde i Tvivl om hans Stilling. Men stille havde han, som sagt, holdt sig i Tinget, og det vakte derfor nogen Overraskelse, da han paa sin 49aarige Fødselsdag, den 28. Mai 1870, blev Udenrigsminister i det Holsteinske Kabinet. Man frygtede for, at hans Anlæg ikke gik i den Retning, og man gjorde gjældende, at fra at være en paalidelig Landstingsmand og til at være en dygtig Udenrigsminister — til Tider den vanskeligste og altid den farligste Ministerpost herhjemme — var der et stort Spring. De, der kjendte Rosenørn-Lehn nærmere, saa ham derimod med god Fortrøstning overtage Udenrigsministeriet, idet de mente, at han med sine Kundskaber, sin fine Dannelse, fin Takt og Forsigtighed og sit sunde Blik nok skulde vise sig Posten voksen. Denne Spaadom er gaaet i Opfyldelse, Rosenørn-Lehn har under de hidtilværende Forhold været en meget habil Udenrigsminister. Han har med en Afbrydelse af 4 Maaneder i 1875 været Udenrigsminister uafbrudt siden, altsaa i 11¾ Aar[1], og i den Tid har han fyldt sin Plads. Vel har der heldigvis ikke været særlig Anledning for vort Diplomati til at træde stærkt frem, men der forefalder dog stadig Tilfælde, hvor vort Udenrigsministerium maa gribe ind og paa en Gang vise Takt og Dygtighed, parret med Maadehold, Bestemthed og Værdighed. Dette er ofte sket under Rosenørn, og baade de Smaakævlerier, de undersaatlige Forhold i Slesvig have fremkaldt, og den hidsige svenske Lodskrig ere løste af ham paa en forstandig, hensynsfuld og hæderlig Maade. Udslettelsen af Pragerfredens § 5 kan han ikke bære Ansvaret for. Her staar man overfor den Slags Ting, der vilde være sket, om vi saa havde havt et sandt Geni i Spidsen for vort Udenrigsministerium; men hvad der i den Henseende lod sig gjøre, blev sikkert gjort. Med de fremmede Diplomater her i Byen staar han paa en god Fod, og de siges at ynde ham.

  1. Det er saaledes en Fejltagelse, naar der om Estrup er anført, at denne næst efter Hall havde været længst Minister herhjemme. Rosenørn-Lehn har været c. 10 Maaneder længere Minister end Estrup.