Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/489

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

479

Rosenørn Lehn. — Rump.

Foruden sin øvrige Virksomhed er Rosenørn-Lehn tillige Medlem af Direktionen for det Classenske Fideikommis og for det Raben-Lewetzauske Fond, samt Formand for Repræsentantskabet i Kreditkassen for Landejendomme i Østisterne. Alle sine Hverv passer han samvittighedsfuldt og omhyggelig, samt med den mærkelige Bramfrihed, som er denne Hædersmand egen. Han skyr Opsigt, er næsten generet af at blive bemærket, og ynder mest stille og fordringsløst at passe sin Dont. Ogsaa deri sparer man den sande Adel.


Rump.

Borgmester og Byfoged i Korsør. Født den 26. Juni 1834.


Borgmester Rump er født i Hillerød og blev 18 Aar gammel Student fra Frederiksborg Skole. Han studerede Jura og tog den 18. Januar 1859 Embedseksamen med bedste Karakter til begge Prøver. Samme Aar blev han ansat i det slesvigske Ministerium og tog saa to Aar efter tillige den slesvigske juridiske Embedseksamen; men ved Freden i 1864 forsprængtes hans Karriere i det slesvigske Ministerium, og han blev afskediget. To Aar efter blev han imidlertid Sorenskriver paa Færøerne, og forflyttedes saa i 1871 fra dette Embede til Borgmester og Byfoged i Korsør.

Her vandt han ved sin Retsindighed, sin Dygtighed og Nidkjærhed hurtig Befolkningens Yndest, men navnlig i en Henseende passede han saare vel til den Befolkning, han færdedes imellem — han var ivrig Højremand. Korsøranerne ere, som bekjendt, næsten fanatiske paa dette Omraade, og Rump blev snart deres politiske Fører. Under de hidsige Valgkampe i 1873, 1876 og 1879 rasede der navnlig en voldsom Kamp i Slagelsekredsen, hvor det gjaldt om at fortrænge den især i Korsør saa ildesete Tauber. I denne Strid førte Rump Korsøranerne an, og naar de i Procession med Musik og Faner i Spidsen — ganske