Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/490

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

480

Rump.

paa engelsk Maner — marscherede op til Valgstedet, var Rump i Têten. De mandige Korsøranere havde Vanskelighed ved at finde sig i Nederlagene, og mangen braadden Pande vankede, naar Valget gik dem imod; men da de omsider i 1879 bragte Sejren hjem, da kjendte Jubelen heller ingen Grænser, den antog efter vore smaa Forhold ligefrem storartede Dimensioner.

Rumps Ihærdighed og Organisationsevne havde sin Andel i den endelige Sejr, og derved knyttedes han yderligere til Befolkningen. Men han indskrænkede sig iøvrigt ikke til at organisere, han tog ogsaa med stor Dygtighed den agitatoriske Kamp op og førte baade ved Valgmøder i Korsør og paa Valgtribunen i Slagelse kraftige Slag imod Venstre. Han viste sig at være en varm og dygtig Taler, der var inde i Sagerne og fuldtud i Stand til at tage en Kamp op. Det var en Borgmester ret efter Korsøranernes Hjærter, men ogsaa udenfor hans egentlige Virkekreds bredte hans Navn sig paa en ærefuld Maade. Man fik Blik for den dygtige og ihærdige Borgmester.

Da derfor Kjøbstæderne i Sorø og Præstø Amter kunde besætte en Plads i Landstinget, faldt Tanken ganske naturlig paa Rump, der ikke blot havde vist sig at være en paalidelig Højremand, men tillige en meget dygtig kommunal Embedsmand, altsaa en Mand, der havde Kjendskab til og egnede sig til at værne om Kjøbstædernes Interesser. Han valgtes da, og Valget har vist sig at være godt. Flere Gange har han havt Ordet i Landstinget og talt endog særdeles vel, og det har hurtig klaret sig, at han er en Mand, man kan bruge. Han er flittig, omhyggelig og ivrig, er et meget godt Hoved og danner sig let en velbegrundet Mening om Sagerne, og han er Mand for at forsvare sit Standpunkt. Derhos har han en varm og levende national Følelse, som han ikke skyr at lægge for Dagen, naar og hvor det skal være. Man kan paa Forhaand med temmelig stor Sikkerhed beregne Rumps Plads; ti han har endnu ikke skuffet nogen Forventning, man nærede til ham. Baade under Toldsagen, Forsvarssagen og Finantsloven var hans Stilling klar og korrekt. Der er ingen Tvivl om, at han med Tiden endogsaa vil blive en meget dygtig Landstingsmand, hvis Valg man vil have Ære af.