Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/491

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

481

Rump. — Schlegel.

Han er anset for en overordentlig brav Mand og er meget afholdt paa Rigsdagen. Blandt dem, man uvilkaarlig faar Fidus til, hører Rump, og det nærmere Kjendskab, man har faaet til Manden, forklarer baade den Yndest og den Anseelse, han nyder i Korsør.


Schlegel.

Justitiarius i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn. Født den 9. Oktober 1824.


Der har til alle Tider været enkelte Mennesker, hvis rastløse Flid og energiske Arbejdsvilje har sat dem i Stand til at overkomme en utrolig Mængde Ting og derved skaffet dem Anseelse og Betydning. Naturligvis maa saadanne Mænd for at naa i Vejret tillige være gode Hoveder og i Besiddelse af aandelig Modenhed og Dygtighed, men egentlig overlegne Naturer behøver det ikke at være; Arbejdsevnen bliver her den egentlige Løftestang. Ethvert Samfund har altid god Brug for Arbejdsmyrer og vil til enhver Tid paaskønne saadanne. En slig flittig Arbejdsmyre er Justitiarius Schlegel, og det har skaffet ham en saare ærefuld Stilling i vort Samfund. Det er en rastløs og en beundringsværdig Flid, han har udfoldet, og det er utroligt hvad han har kunnet overkomme, saameget utroligere, som han paa ingen Maade gaar let hen over de Sager, han beskjæftiger sig med. Saa langtfra holder han sig til Overfladen, at han endog ynder at trænge ind i Detaillerne, tit paa en noget minutiøs Maade.

Schlegel er født her i Kjøbenhavn og blev i 1842 Student fra det von Westenske Institut. Han kastede sig med Energi over det juridiske Studium og tog i 1848 Embedseksamen. I 1849 blev han Volontær i Justitsministeriet og i 1852 Kancellist. Samme Aar tog han ogsaa den slesvigske juridiske Eksamen. Han blev derefter Protokolsekretær i Højesteret og 1860 Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, og tillige Repræsentant