Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/502

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

492

N. J. Termansen. — de Thygeson.

Øjne. Til enhver Tid høres han med Opmærksomhed, om man end ofte maa ryste paa Hovedet af hans altfor lidet praktiske Livssyn.

Har han end svajet noget om i Henseende til politisk Standpunkt, saa er der et Felt, paa hvilket han til alle Tider har staaet urokkelig fast, det er det nationale. Termansen er en glødende Patriot, hvis Hjærte brænder af Kjærlighed til Danmark. Han har været med til at værne det som Soldat, og han staar nu paa Rigsdagen som en af Fædrelandets varmeste og mest veltalende Talsmænd. Selvfølgelig vil han for enhver Pris have Danmark skærmet mod Fjendehaand, og under Befæstningssagens Forhandling i Landstinget holdt han en glimrende Tale, der ved sin Varme, sin Flugt og sin ægte Patos rev alle med; men selv ved denne Lejlighed sporede man hans Mangel paa virkelig politisk Blik. Han er i Politikken en Fredens Mand, der kun har Landets Vel for Øje og vil, at al Partistrid skal bøje sig herunder. Et smukt og værdigt StandPunkt!

Termansen er en ædel Mand, i lige Grad smykket med Aandens og Hjærtets Egenskaber. Han er i høj Grad idealistisk anlagt, en alvorlig, poetisk og religiøs Natur, stærkt paavirket af Grundtvig. Vor Tids humane Ideer paa saa mange Omraader have ogsaa grebet ham, men de fremtræde i en langt mere afklaret Form end f. Eks. hos Claus Johannsen. — Alle holde af ham og agter og ærer ham, mange beundrer ham. Saameget er vist, at han er en virkelig Pryd for den danske Bondestand.


de Thygeson.

Kammerherre, Hofjægermester, Besidder af det Thygesonske Fideikommis, Ejer af Damgaard ved Fredericia. Født den 14. September 1819.


Til Navnet Thygeson knyttet sig Mindet om den rige Magnat, der ejede herlige Godser i Jylland og hvis Rigdomme man