Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/505

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

495

N. E. Tuxen. — W. Ussing.

selv et meget magert Forlig for en fed Proces. Han er af det Slags Mænd, man ikke hører meget til, fordi hele Sømandens Bramfrihed er udbredt over hans Færd, men stille og prunkløst gjør han en god og en meget nyttig Gjerning. Han hører baade til de solide og til de paalidelige Kræfter i Landstinget.

Han er en meget dygtig Direktør for Marinens Skibsbygning og Maskinvæsen, samt Chef for Marinens Haandværkskorps. Endvidere er han Direktør for det almindelige Brandassurancekompagni for Varer og Effekter. Han er en Mand, der fortjener og ogsaa i høj Grad besidder sine Medborgeres Agtelse og Hengivenhed.


W. Ussing.

Direktør for Nationalbanken. Dr. juris. Født den 4. Marts 1818.


Nationalbankdirektør W. Ussing er født i Kjøbenhavn og blev 16 Aar gammel en særdeles flink Student fra Metropolitanskolen. Ikkun 20 Aar gammel blev han juridisk Kandidat med et godt Land til begge Prøver, og tre Aar efter blev han Volontær i Kancelliet. Først i 1846 naaede han at blive Kancellist, men allerede Aaret efter kom han til Viborg som Assessor ved den derværende Overret. Han tog i 1853 den slesvigske juridiske Eksamen og blev saa Medlem af Appellationsretten i Flensborg. I denne Stilling forblev han indtil Krigen, og det anerkjendte Navn, han i sin Embedsvirksomhed havde erhvervet sig, skaffede ham i 1864 ind i Højesteret, til hvis flinkeste Assessorer han henregnedes, indtil han i 1873 opgav sit Statsembede for at overtage en Direktørpost i Nationalbanken, men samtidig hermed udnævntes han til ekstraordinær Assessor i Højesteret. Det var en udmærket Statstjeneste, Ussing udførte, Og han vandt Ry som en ligesaa retsindig og samvittighedsfuld Embedsmand som en fortrinlig og klar Jurist. En Erkjendelse i den sidste Retning ydedes ham ved Universitetets Jubelfest, idet han honoris causa udnævntes til Dr. juris.