Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/51

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

Berg. — Klaus Berntsen. 41

Maade godt med Modstanderne, de agte og ære Manden. Bergs Tilhængere mere frygte og beundre ham, end de egentlig holde af ham. Frihedsmanden Berg er paa visse Omraader en stræng Despot, og hans Flok har at modtage Ordre og at lystre. Det saarende Hovmod ved Manden skal indenfor Partiet træde stærkt frem og tit vække Harme og Uvilje, men Manden kan ikke undværes, og man bøjer sig med sammenbidte Tænder. Der har været Tvivl om, hvorvidt et saadant Herredømme kunde holde i Længden. Det kan det maaske alligevel, i alt Fald bedre end en slap, viljeløs Styrelse.

Hvordan man nu end ser paa Berg, et maa man indrømme, og det er, at det er en helstøbt Personlighed, man har over for sig, en ulastelig Hæderlighed og en fremragende Dygtighed. Skulde Berg forlade Valpladsen, vil Højre sænke sine Faner til Ære for en stolt, en dygtig og en hæderfuld Modstander.


Klaus Berntsen.

Friskolelærer i Højby paa Fyn. Født den 12. Juni 1844.


Odense Amts 5te Valgkreds — Bogense — sendte i mange Aar den bekjendte H. M. Petersen, der af Folkevittigheden døbtes „Hans Majestæt Petersen”, ind i Folkethinget. Petersen var en ualmindelig begavet Mand og af „Boelsmand” at være usædvanlig veltalende, der ogsaa en Tid øvede en vis Indflydelse, men hans Evner og Anseelse led i Tidens Løb følelige Knæk, og der rejste sig, efterhaanden som Venstre fik Magt ude i Landet, en stærk Stemning mod ham i hans Valgkreds.

Det gjærede allerede ved Valget i 1869, men det var dog først ved Valget den 20. Septbr. 1872, at Bevægelsen ret kom til Udslag. Petersen sejrede vel mod Venstremanden, men kun med 593 Stemmer mod 578, og da der kom Indsigelser frem mod Valgets Gyldighed, udsatte Folkethinget Godkjendelsen og