Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/52

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

42

Klavs Berntsen.

foranledigede en vidtløftig Undersøgelse. Denne førte i Slutningen af April 1873 til Valgets Forkastelse, og, den 20. Maj altsaa akkurat 8 Maaneder efter at det kasserede Valg havde fundet Sted, foretoges det nye Valg.

I disse 8 Maaneders Interregnum var naturligvis Kredsen Gjenstand for den livligste Agitation, der yderligere forøgedes, da den Venstrekandidat, der var naat saa nær ind paa Livet af H. M. Petersen, i Mellemtiden var død. Blikket fæstedes da paa den unge Friskolelærer Klavs Berntsen, der havde tilkæmpet sig Anseelse i Kredsen som en fanatisk Venstremand. Berntsen er udgaaet af en velhavende og anset Gaardmandsfamilje paa Fyn og var nok selv bestemt for den landlige Syssel, men efter at have været paa den bekjendte Kolds Højskole fik han — man vil vide ved en Tilfældighed — Smag for Lærergjerningen og oprettede en Friskole, der skal trives ualmindelig godt. Berntsen havde alt tidligere taget Del i de politiske Bevægelser paa Fyn, men Familjeforhold holdt ham tilbage fra at træde personlig frem, og først da Omvalget i Bogensekredsen fandt Sted, indvilligede han i at modtage Valg. Kampen den 20. Maj 1873 var temmelig haard og endte til Fordel for Berntsen, der valgtes med 783 Stemmer imod 563 Vedhængere af H. M. Petersen.

Allerede et halvt Aar efter var Kampen atter gaaende, idet Folkethinget opløstes i Oktober og nye Valg udskreves til den 14. November. Højre stillede da Overretsassessor C. V. Nyholm, der den Gang var Modstander af det forenede Venstre, op mod Berntsen, men Resultatet blev, som forudset, en stor Sejr for Sidstnævnte, som den Dag naaede 1029 Stemmer, medens Nyholm kun fik 663 St. Ved Valget den 25. April 1876 stillede Højre en Skolelærer Teisen op mod Berntsen, men dennes Sejr blev da endnu fuldstændigere — 591 St. mod 325. Derimod vare Berntsens Stemmer den 3. Januar 1879 svundne ned til 911, medens Højrekandidaten, Gaardejer Cl. Jensen. naaede op til 591 Stemmer. H. M. Petersen stillede sig efter sit Fald ikke senere mod Kl. Berntsen, der vistnok ogsaa sidder temmelig fast i Valgkredsen, men søgte derimod at fortrænge Hans Madsen fra Verningekredsen, hvilket dog ikke lykkedes. Stjærnen var blegnet.