Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/529

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

519

Monrad.

Maade, men det faste og klare Standpunkt manglede stedse. Den stærke positive Natur havde Tvivlen gjort negativ. Nu i hans 71de Aar har han atter betraadt den politiske Arena, idet han den 16. Mai 1882 valgtes i Middelfart til gamle Balthazar Christensens Efterfølger. Her var det mærkeligt nok Yderpunkterne: det radikale Venstre og Højre, der satte hans Valg igjennem, medens de Moderate bekæmpede ham.

Monrad har været en af vore ypperligste Folketingsmænd og en fortrinlig Fagminister. Ogsaa som Embedsmand har han vundet et overordentligt Navn. Ingen Biskop kan være mere omhyggelig og virksom end Monrad, ingen har mere Avtoritet og ingen et bedre Greb paa at stille sig i det rette Forhold baade til Kirkens og Skolens Tjenere. Han nyder da ogsaa en kvalificeret Anseelse og Agtelse. Hans Arbejdsdygtighed har altid været forbavsende og baade som Minister og som Embedsmand har den givet sig slaaende Udtryk. Det, han kunde overkomme at gjøre og gjøre udmærket godt, var ofte mere end tre andre Dødelige. Han har i sin saakaldte „Fritid” skreven videnskabelige Værker af stor Værdi og af et mægtigt Omfang. En smuk Anerkjendelse af hans teologiske Forfattervirksomhed ydedes ham ved Universitetets Jubelfest i 1879, da han honoris causa kreeredes til Dr. theol.

Han er i det hele en lykkelig udstyret Mand med et Jærnhelbred, en umaadelig Arbejdskraft og Aandsevner af ligefrem kolossale Dimensioner. Han kunde paa ethvert Omraade være bleven en ypperlig Mand. Han var og er en stor Videnskabsmand, han var en ypperlig Folketingsmand og en fremragende Politiker, han har paa alle Embedsomraader lagt en sjælden Dygtighed for Dagen. Han skal endvidere have været en dreven Mand i Agerbruget, Kvægavlen og Skovdriften ovre paa Ny-Zeeland, ja, han skal endog under farefulde Forhold have vist, at han kunde navigere et Skib. Maaske var han en virkelig Absalon, der havde været istand til at føre an baade tillands og tilvands.

Han er en mærkelig Taler. Ordet flyder egentlig ikke let fra ham, og hans Stemme er ikke klangfuld; han ligesom leder efter Ord, men aldrig har en Mand bedre kunnet finde det