Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/54

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

44

Klaus Berntsen. — J. Bertelsen.

uvilkaarligt Tilhørerne til at føle: „Den Mand hører ikke hjemme i en alvorlig Debat”. Denne Følelse kan være uretfærdig, men den er til Stede, og det er beklageligt, thi ved Lejligheder har Berntsen fra sit Standpunkt talt meget fornuftigt. Han taler sjældent i Rigsdagen, muligt fordi han føler, at Jordbunden ikke er god for hans Evner, mulig ogsaa, fordi han ikke har været meget flittig og ikke har sat sig ret grundigt ind i Sagerne, men det er ikke usandsynligt, at han, ved netop at tale oftere, kunde vinde Magt med de Uheldigheder, der nu beherske hans Foredrag. Han roses i den sidste Tid for Flid i enkelte Udvalg, og det er saaledes muligt, at han igjennem større Indsigt i Sagerne vil søge oftere Lejlighed til at tale og til derigjennem at vinde større Herredømme over sin Form. Vi ville oprigtigt ønske det; thi Kl. Berntsen er paa ingen Maade nogen usympatetisk Rigsdagsmand, og han raader vistnok over usædvanlig gode Evner. Han staar nu i de „Moderates” Rækker, og han skal være en af de faa, der nogenlunde svare til Navnet.

Som Menneske er Berntsen afholdt af alle og agtet som en hæderlig Personlighed. Han er et selskabeligt Centrum for mange herværende Venstremænd, og han skal, maaske mere ved Lune end ved Smag, være et meget oplivende selskabeligt Element i Vennernes Kreds.

I den seneste Tid har Berntsen høstet fortjent Anerkjendelse for sin patriotiske og smukke Optræden i Forsvarssagen. Han beæres i den Anledning med det grundigste Had fra de Radikales Side.


J. Bertelsen.

Exam. jur., Forpagter af Kyø ved Nibe, født den 7. Februar 1844.


Der er ikke meget at sige om denne Rigsdagsmand, som er ganske ung i Tjenesten og ikke paa nogen Maade har gjort sig bemærket. Han er en self-made Mand, der ved egen Flid og egne Kræfter har arbejdet sig frem, og han skylder end ikke