Spring til indhold

Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/57

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Denne side er blevet korrekturlæst

47

Bille.

lystrer sin Chef paa en Ekserserplads. Intet Under derfor, at Modstanderne rettede deres hvasseste og hadefuldeste Vaaben mod disse Mænd, intet Under, at Venner sluttede Kreds om dem og tiljublede dem Bifald. Rundt om i Landet spredtes deres Navne; i Vraaer som paa Herresæder tog man Parti for eller imod dem, og i mangen fattig Indsidderstue, hvor blot en Avis fandt inden for Døren, kunde man høre drøftet Spørgsmaalet Bille: „denne hersens Bille i Kjøbenhavn”. Det var gyldne Dage, men de bleve ikke af lang Varighed. Glorien begyndte at blegne og Indflydelsen at tabe sig, men endnu den Dag i Dag indtage de to Navne en fremtrædende Plads i Landet, snart en Hædersplads, snart en Plads i Skammekrogen, alt efter Vedkommendes politiske Stade.

Fra Sorø Skole udgik i Slutningen af Fyrrerne en flink Student. Han bar et gammelt, hæderfuldt Adelsnavn, men Slægtens gamle Rigdom og Indflydelse var forsvunden, og det Slægtled, hvorfra den unge Student udgik, havde intet uden Navnet tilbage. Den unge Bille stod ene og fattig i Hovedstaden, kun støttende sig til sine Evner og sin Flid, men med fuld Fortrøstning til, at disse Hjælpemidler ogsaa skulde vise sig tilstrækkelige til at skabe en lovende Fremtid. Han kastede sig over det juridiske Studium, og Dommerstillingen skal have været hans Ungdoms Attraa. Iblandt Kammeraterne ansaas Bille for et godt og kvikt Hoved, men i den Retning, han senere skulde udfolde saa glimrende Evner, faldt det den Gang ingen ind, at hans særlige Begavelse laa. Ingen? Jo, maaske dog en. Iblandt Billes Samtidige og Omgangsvenner var nuværende Direktør i Handelsbanken Levy. Han opfandt Bille som Journalist, men om han den Gang forstod at vurdere sit Fund, eller om han ikke snarere tilfældig pegede paa Bille som en ham bekjendt opvakt ung Mand, der trængte til Bifortjeneste, lige som han maaske kunde have peget paa andre Kammerater — det er tvivlsomt. Nok er det: den første, der udpegede Bille til journalistisk Virksomhed var Bankdirektør Martin Levy.

Det gik saaledes til. Den endnu virkende, hæderlige og ansete Bogtrykker Sally B. Salomon havde i Krigsaarene 1848—50 udgivet de bekjendte Skillingsblade med Efterretninger fra Krigsskuepladsen og havde gjort megen Lykke med dem. Da