Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/60

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

50

Bille.

og Gehejmeraad Tillisch. Det var sidstnævnte, som Bille afløste den 14. Juni 1861. Valgkampen var temmelig levende. Han havde til Modkandidat den dygtige og ansete Sadelmagermester P. C. Olsen, der optraadte som Haandværkernes og de mindre Næringsdrivendes Repræsentant, og C. V. Rimestad, hvis Indflydelse den Gang var i Stigen, kæmpede af al Kraft imod Bille. Men denne lagde allerede paa Valgdagen en ualmindelig Veltalenhed for Dagen og vandt øjensynlig mere og mere Stemningen, og ved den skriftlige Afstemning naaede han da ogsaa 505 Stemmer, medens Olsen kun fik 184. Disse Tal tage sig nu med de senere Erfaringer for Øje smaa ud, men den Gang vare de ret anseelige og i ethvert Fald de højste Tal, der vare naaede i den Kreds.

Jubelen var stor, da Bille proklameredes som valgt, og den valgte blev af en talrig Menneskemasse fulgt hjem til sin Bolig paa Kultorvet, hvor Hurraraabene fornyedes, saa at Bille maatte vise sig og takke fra Vinduet. Det var saaledes under en kraftig Begejstring, at han blev baaret ind paa Thinge. Her saa det da helt anderledes ud end nu. Da indtog Intelligentsen og ikke en tit raa og uvidende Talmajestæt Højsædet, og da var Billes Anskuelser i afgjort Majoritet. Der var følgelig ikke særlige Opgaver for ham at løse, og det blev nærmest Tscherning, J. A. Hansen, Winther og Kjær, der bragte den duelige og vittige unge Mand til at kaste sig ind i Kampen. Hans Veltalenhed vandt tidlig Anerkjendelse, om den end ikke da var saa fuldendt, som den senere blev.

Saa kom den ulykkelige Krig i 1864, hvor den Politik, Bille havde været med til at kæmpe for, led et afgjort Skibbrud. Det knugede naturligvis ham som alle andre danske Mænd, men det gjorde ham tillige bitter. Man maa vistnok tilskrive denne bitre Stemning de sørgelige Artikler om Arvefølgen, som sikkert nu alle anse for uheldige, og som skaffede ham den opsigtsvækkende Proces paa Halsen, der i første Instants skaffede ham en Dom paa et Aars Fængsel, men ved Højsteret en Frifindelse, for hvilken han vistnok tildels kan takke Advokat Brocks glimrende Forsvar. Med det politiske Nederlag, Bille led i 1864, og med det fatale Angreb paa Kongens Ret til Danmarks Trone var Billes journalistiske Magt brudt, og det var klogt